Juss

Kan slippe skatterettslig gjennomskjæring

I et brev går Finansdepartementet langt i å frede fisjon av eiendomsselskaper med påfølgende aksjesalg fra gjennomskjæring.

Morten Platou er senioradvokat ved Advokatfirmaet Schjødt AS' Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets M&A-avdeling og fagområdet skatt. André Wilhelm Stuhr er advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Schjødt AS' Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets M&A-avdeling og fagområdet skatt.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Artikkelforfatterne er senioradvokat Morten Platou og advokatfullmektig André Wilhelm Stuhr i Advokatfirmaet Schjødt.

Fisjon av eiendom med påfølgende salg av aksjer har vært en vanlig måte å strukturere eiendomssalg. Forslaget til lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven har skapt usikkerhet om skattefriheten for slike transaksjoner. Forrige uke publiserte Finansdepartementet et brev til Finanskomiteen som gjør at vi kan gå inn i sommerferien med forsiktig optimisme.

Finansdepartementets forslag om lovfesting av den generelle omgåelsesnormen har skapt usikkerhet om fisjon med påfølgende aksjesalg fra og med 2020 risikerer å bli gjennomskåret av skattemyndighetene. Gjennomskjæring av slike transaksjoner ville i så fall endre en praksis hvor fisjon og aksjesalg har blitt akseptert skattefritt.

I 2014 fastslo Høyesterett i Tangen-dommen (Rt. 2014 s 227) at fisjon av et eiendomsselskap med påfølgende aksjesalg ikke skulle gjennomskjæres. Transaksjonen var dermed skattefri i sin helhet. I Skattedirektoratets påfølgende domskommentar fra mars 2014 var konklusjonen etter Tangen-dommen som følger:

“For fremtiden legger Skattedirektoratet til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.”

Gjennom denne avklaringen har det blitt alminnelig praksis at fisjon av eiendomsselskap med påfølgende salg av aksjer ikke blir gjennomskåret av skattemyndighetene.

I forarbeidene til ny lovfestet gjennomskjæringsnorm har Finansdepartementet kritisert begrunnelsene i Tangen-dommen, Dette har skapt tvil om praksisen etter Tangen-dommen kan opprettholdes.

Finansdepartementet har sendt lovforslaget videre til behandling i Finanskomiteen. Finanskomiteen skulle ha avgitt sin innstilling til Stortinget innen 28. mai i år, men behandlingen er utsatt til høsten. I prosessen har Finanskomiteen tatt kontakt med Finansdepartementet for avklaringer i forbindelse med sitt arbeid.

I forrige uke publiserte Finansdepartementet sitt svar til Finanskomiteen av 24. juni 2019, hvor det blant annet fremkommer følgende:

“Selv om de begrunnelsene som gis i dommen i Rt. 2014 s. 227 etter departementets vurdering er uheldige, legger departementet til grunn at den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres. Ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen i Rt. 2014 s. 227, mener departementet det kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen. Dette er basert på en samlet vurdering av saksforholdet, nøytralitetsegenskaper i den norske selskapsbeskatningen og hensynet til forutberegnelighet for skattyterne.

Dersom en ønsker å presisere at den etablerte rettstilstanden opprettholdes, kan dette eventuelt klargjøres gjennom en komitemerknad.”

Brevet fra Finansdepartementet gir en etterlengtet avklaring om departementets syn. I utgangspunktet er ikke brevet en del av lovens forarbeider. Dette har Finansdepartementet tatt konsekvensen av ved å foreslå at Finanskomiteen i sin innstilling til Stortinget tar inn en merknad om at det ikke er sterke grunner for å endre den praksis som er etablert gjennom Tangen-dommen.

I brevet går Finansdepartementet langt i å frede fisjon av eiendomsselskaper med påfølgende aksjesalg fra gjennomskjæring under den foreslåtte nye omgåelsesregelen. For de som i fremtiden skal selge eiendom, men som må gjennom fisjon for å oppnå muligheten til å selge eiendommen skattefritt via aksjesalg, kan det være grunn til å være forsiktige optimister.

Det må samtidig understrekes at Finansdepartementets brev til Finanskomiteen ikke er helt uforbeholdent. Faktum i Tangen-dommen kan skille seg fra andre transaksjonstyper, som vil kreve nøyere vurderinger. Spørsmålet om fisjon med aksjesalg skal rammes av den lovfestede omgåelsesregelen kan heller ikke besvares med større grad av sikkerhet før finanskomiteen har avgitt sin innstilling og Stortinget har fattet et endelig lovvedtak. Innstillingen skal avgis først 22. oktober 2019, og Stortinget skal ha sin første behandling av lovforslaget den 7 . november 2019.

Uavhengig av utfall vil det være en fornuftig forsikring å be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse før en fisjon med sikte på aksjesalg gjennomføres etter at den nye loven er i kraft.

Terje Stykkets eiendomssatsning går så det suser (+)
Analyse
Bygger for over en milliard i Baltikum (+)
Utvikling
Bygger nytt for DNB
Utvikling
Hadrian henter fra PEAB
Karriere
– Det største boligpotensialet i landet (+)
Utvikling
Les Estate Magasin digitalt Bli PLUSS-abonnent her!
Her har OBOS bygd en by i byen
Play
Nå skal eiendomsbransjen Yte
Aktuelt
Vant Aspelin Ramm-prisen
Aktuelt
Lever godt på snøen som falt i forfjor(+)
Analyse