Utvikling:

50.000 KVM: NRK ønsker en utnyttelse på 50.000 kvadratmeter på tomten.

Vurderer å sende NRK-planen over til Riksantikvaren

Byantikvaren fraråder sterkt at NRKs planforslag tilrettelegger for bygningsvolumer som i høyde, utstrekning og utnyttelsesgrad utfordrer premissene som er lagt i VPOR for Ensjø.

Publisert

I februar bestilte Gottlieb Paludan Architects Norge og AFRY – på vegne av NRK – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Ensjøveien 3-7, hvor rikskringkasteren skal etablere sitt nye hovedkontor.

NRK ønsker en utnyttelse på 50.000 kvadratmeter på tomten.

Byantikvaren er imidlertid kritisk til planforslaget. I en uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering påpeker Byantikvaren at planområdet ligger tett på kulturminner og kulturmiljøer som er tilkjent nasjonal verdi.

- Byantikvaren fraråder sterkt at planforslaget tilrettelegger for bygningsvolumer som i høyde, utstrekning og utnyttelsesgrad utfordrer premissene som er lagt i VPOR (veiledende plan for offentlig rom, red. anm.) for Ensjø. Vi anbefaler at høydene innenfor planområdet forholder seg til begrensningene som er satt for randsonebebyggelsen for Ensjø, fremgår det av brevet, som er sendt til PBE.

Dersom det tillates en utvikling og utnyttelsesgrad innenfor planområdet som overstiger høydebegrensningene i planleggingsprogrammet for Ensjø, «må planarbeidet sikre et utbyggingskonsept som tilfører særlige kvaliteter til området».

Byantikvaren anbefaler også at planavgrensningen mot Kampen park justeres i tråd med deres innspill.

- Byantikvaren vil vurdere å stille alternativ plan og oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse dersom planarbeidet ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale kulturminneinteresser i nærområdet, skriver Byantikvaren.

Powered by Labrador CMS