VISJON: Prosjektet inngår i en større visjon om oppgradering av nærområdet.
VISJON: Prosjektet inngår i en større visjon om oppgradering av nærområdet.

Vil oppføre kontorbygg i Nydalen

Avantor har planer om et kontorbygg, hvor et glassoverdekket atrium skal bli prosjektets store sentralrom med utsyn ut mot parken og byen utenfor.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Avantor har Lund+Slaatto Arkitekter bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gjerdrums vei 6 i Nydalen i Oslo. Av henvendelsen fremgår det at Avantor ønsker å realisere et nytt kontorbygg, og i den forbindelse «legge opp til en videreutvikling av området rundt, blant annet med opparbeidelsen av en attraktiv parkforbindelse for ferdsel, opphold og rekreasjon».

– Bygningsvolumet er formet for å optimalisere størrelsen på dette parkarealet. Den foreslåtte utformingen innebærer å holde byggets høyde ut mot Gjerdrums vei relativt begrenset, mens byggets vestre fløy er trukket opp som en slank høyde, heter det i henvendelsen til PBE.

Høydelens slanke utforming mot syd skal skape «et karakteristisk fondmotiv i enden av det gatestrekket (Gullhaugveien) som naturlig leder opp til både prosjektet og parken fra Nydalen T-banestasjon».

– Det legges opp til et attraktivt felles ankomsttorg for både nybygget og det eksisterende nabobygget Gjerdrums vei 4, med henvendelse ut mot parkdraget i syd.
Kjøreadkomst er plassert på nordsiden, med en diskret sone for varelevering til både Gjerdrums vei 6 og 4, opplyser arkitektselskapet.

Et glassoverdekket atrium skal bli prosjektets store sentralrom med utsyn ut mot parken og byen utenfor.

– Prosjektet inngår i en større visjon om oppgradering av nærområdet, der den fremtidige strøksgaten i forlengelsen av Gullhaug Torg styrkes som urbant gaterom. I denne sammenheng tenkes dagens parkeringshus i Gjerdrums vei 4 omgjort til utadrettet næringsvirksomhet, med etablering et torg/ uteservering i møtet mellom parkdrag og strøksgate, skriver Lund+Slaatto Arkitekter.

Arkitektselskapet ønsker en overordnet drøfting med PBE om hvordan prosjektet kan bidra til å realisere intensjonene i «Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR)», og spesifikt hvordan prosjektet kan forsterke/ tydeliggjøre de overordnede føringene for park, plassrom, torgdannelser og gatetun.

– Det er i denne sammenhengen også ønskelig å se nærmere på den fremtidige vegløsningen, med tanke på hvordan man kan optimalisere områdets grønne og urbane kvaliteter, påpeker Lund+Slaatto Arkitekter.