NYTT TAP: Den profilerte forsvarsadvokaten Sigurd Klomsæt må på nytt konstatere at domstolene ikke deler hans syn hva angår eierskap til en eiendom i Drangedal. 
(Foto: Lise Skogstad/VG)
NYTT TAP: Den profilerte forsvarsadvokaten Sigurd Klomsæt må på nytt konstatere at domstolene ikke deler hans syn hva angår eierskap til en eiendom i Drangedal. (Foto: Lise Skogstad/VG)

Tapte ankesak i eiendommelig arvetvist

Kjendisadvokat Sigurd Klomsæt gikk på en ny smell i kampen om en familieeiendom, og må bla opp en halv million kroner i erstatning til lillebroren.

Publisert Sist oppdatert

.I 15 år har den pågått, kampen mellom forsvarsadvokaten Sigurd Klomsæt og lillebror Geir Kåre Klomsæt. Stridens kjerne er et småbruk i Drangedal og en garasje på Årvoll.

Geir Kåre Klomsæt mener at Sigurd Klomsæt i 2005 lurte deres demente mor til å overdra sin eierandel på to tredjedeler av Drangedal-eiendommen til seg selv. Dette bestrides av storebror, men i 2011 vant Geir Kåre Klomsæt frem i Oslo tingrett.

Eiendommen i Drangedal er morens barndomshjem. Det er et småbruk på samlet 46 dekar, hvorav 13 dekar er jordbruksareal og 30 dekar er produktiv skog. På eiendommen er blant annet oppført et eldre våningshus, uthus og garasje, samt to hytter.

Pengeverdien av eiendommen er ikke spesielt høy, men affeksjonsverdien for brødrene er desto større. De to brukte småbruket som feriested da de var barn.

Etter 2011-dommen ble eiendommen tilbakeført til faren, og etter det har krangelen fortsatt mellom de to brødrene. I 2015 overførte faren eierandelen til Geir Kåre Klomsæt for 900 000 kroner i henhold til innhentet markedsvurdering.

Sigurd Klomsæt mener å ha en tinglyst forkjøpsrett på eiendommen, og at lillebrorens ervervelse av småbruket dermed er ugyldig. Sigurd Klomsæt fikk ikke støtte for synet sitt i Oslo tingrett i fjor, hvor han tapte og ble dømt til å betale 460.000 kroner i sakskostnader til lillebroren.

Storebror Klomsæt anket saken, men til liten nytte. Borgarting lagmannsrett har i all hovedsak kommet til samme konklusjon som tingretten, og avviser Sigurd Klomsæts anførsel om at han hadde forkjøpsrett.

Dommen falt denne uken.

- Det følger av løsningsrettsloven § 8 at en forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når en eiendom går over til en livsarving. Lagmannsretten kan ikke se at det skulle være rettskildemessige holdepunkter for at bestemmelsen skal tolkes innskrenkende, og ikke gjelde i en situasjon hvor både forkjøpsretten og overdragelsen er til nærstående, skriver domstolen.

- Overdragelsen av Haugen til Geir Klomsæt må klart anses som en livsdisposisjon. Alle eiendommens rettigheter og plikter gikk over på Geir Klomsæt fra overdragelsestidspunktet, fortsetter retten og konkluderer etter dette med «at overdragelsen av Haugen (navnet på eiendommen, red. anm.) til Geir Klomsæt er gyldig og at det verken er grunnlag for Sigurd Klomsæts prinsipale, subsidiære, atter subsidiære eller atter atter subsidiære påstander».

Borgarting lagmannsrett har kommet til samme slutning hva angår en garasje på Årvoll. I henhold til rettsdokumentene har garasjen en markedsverdi på 150.000 kroner, som ved utleie antas å gi en leieinntekt på 700 kroner per måned.

Sigurd Klomsæt var selvprosederende under behandlingen i lagmannsretten, mens lillebrorens prosessfullmektig var advokat Øyvind Abrahamsen. Sigurd Klomsæt ble dømt til å dekke sakskostnadene til Geir Kåre Klomsæt. Storebror Klomsæt protesterte på Abrahamsens kostnadsoppgave på 563.140 kroner, men fikk heller ikke her noen støtte av retten.

- Det er Sigurd Klomsæt som har fremsatt påstandsgrunnlag som klart ikke har kunnet føre frem, men som har fordret ressursbruk fra den annen part. Lagmannsretten kan ikke se at tidsbruken fra advokat Abrahamsen har gått utover det nødvendige. Til sammenligning nevnes at advokat Klomsæt har brukt nesten det dobbelte – i sakskostnader for lagmannsretten har Sigurd Klomsæt krevd 1.123.000 kroner inkludert merverdiavgift, herunder salær for 404 timer á 2.100 kroner.

- For tingretten ble ankemotparten tilkjent erstatning for sakskostnader med totalt 458.967 kroner inkludert merverdiavgift. Av de samme grunner som nevnt ovenfor, finner lagmannsretten ikke grunn til å redusere beløpet, står det å lese i dommen.