BYMESSIG TILKNYTNING: I det reviderte plangrepet er visjonen å utvikle et boligkvartal med god bymessig tilknytning.
BYMESSIG TILKNYTNING: I det reviderte plangrepet er visjonen å utvikle et boligkvartal med god bymessig tilknytning.

Storebrand endrer prosjekt i Nydalen. Øker antall boliger fra 60 til 214 enheter

Etter tilbakemeldinger fra PBE har Storebrand gjort betydelige endringer i planen for Nydalsveien 36/38.

Publisert

Storebrand Eiendomsfond Norge KS hadde et ønske å utvide eiendommene Nydalsveien 36/38 med blant annet boliger. I bestillingen av oppstartsmøte hos Plan-og bygningsetaten (PBE) skrev MAD arkitekter at tiltakshaver «ønsker å utvikle eiendommene Nydalsveien 36/38 med fokus på bymessige kvaliteter og samtidig skape et pilotprosjekt for bygg oppført av gjenbrukte materialer».

Ifølge hjemmesiden til Storebrand har de to byggene i dag et areal på 12 039. Det ble foreslått at bruttoarealet etter utbyggingen blir på 20.700 kvadratmeter.

I PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøtet anbefaler imidlertid etaten at høydene reduseres i tråd med overordnede føringer for området.

Nå har MAD arkitekter sendt inn et revidert plangrep.

– Som følge av føringer gitt i oppstartsmøtet og i innkommende forhåndsuttalelser til varsel om oppstart, har tiltakshaver og forslagsstiller siden sist besluttet å revidere plangrepet i området. Konkret ble det i oppstartsmøtet anbefalt følgende endringer: Å flytte byggelinjen mot Nydalsveien, ivareta siktlinje mellom Gullhaug gård og Gullhaug torg, og redusere byggehøydene, påpeker arkitektselskapet.

Det reviderte plangrepet viser et kvartal brutt opp i mindre bygg, med variasjon i byggehøyde fra 4 til 8 etasjer. De høyeste volumet er 9 etasjer fra Gullhaugveien og ligger syd i kvartalet, mot BI og T-banestasjonen.

I det opprinnelige plangrepet var visjonen et storskala ombruksprosjekt med liten grad av nybygg. Storebrand ville skape prosjekt med stor andel næring for å sikre liv og aktivitet i bygget og de tilstøtende byrommene. I tillegg kom en mindre andel bolig.

I det reviderte plangrepet er visjonen å utvikle et boligkvartal med god bymessig tilknytning gjennom høydevarisjon, materialitet, kantsoner og attraktive byrom. Uterommene kobler seg på sekvensen av eksisterende torg, plasser og grønne forbindelser i Nydalen.

Endringene innebærer at antall boliger øker fra 60 til 214 enheter, mens næringsarealet går fra 15.748 til 1.321 kvadratmeter.

Samlet bruksareal er ned fra 20.677 kvadratmeter i det opprinnelige forslaget til 18.868 kvadratmeter i den reviderte utgaven.

– Boligene planlegges med gode private uteoppholdplasser. I tillegg til de offentlig rommene som skapes på bakkeplan, får boligene balkonger eller takterrasser med gode solforhold. Ved bruk av innfelte balkonger, domineres ikke fasadene eller det offentlige rommet av påhengte balkonger. Dette gir både en god bokvalitet og er en god kvalitet til byen rundt, skriver MAD arkitekter i presentasjonen.

Powered by Labrador CMS