STILLE SIDE: Statsforvalteren mener det ikke bør tillates ensidige leiligheter uten stille side.
STILLE SIDE: Statsforvalteren mener det ikke bør tillates ensidige leiligheter uten stille side.

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planen for Sotahjørnet

Ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken er planforslagets støybestemmelse i vesentlig strid med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

Publisert Sist oppdatert

Reguleringssaken for Etterstadgata 2-6 stekker seg helt tilbake til 2015, da det ble bestilt oppstartsmøte for eiendommen, hvor Sotahjørnet ligger. På Sotahjørnet lå det en kafé som var viktig for miljøet rundt Vålerenga Idrettsforening (VIF), og begrepet Sotahjørnet er fremdeles en del av identiteten til VIF.

I 2015 ville Obos rive alt for å bygge ei boligblokk på 8 etasjer med 69 leiligheter. Forslaget ble imidlertid justert etter tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten (PBE), og i 2018 ble det lansert et nytt forslag med 57 leiligheter og 5 rekkehus, altså totalt 62 enheter, samt utadrettet virksomhet.

Problemet til Obos var at Byantikvaren og deler av lokalmiljøet ville bevare de gamle byggene. Kampen for å redde kiosken endte faktisk i håndgemeng i 2020 mellom en vekter innleid av Obos og en demonstrant.

I oktober i år ble et revidert planforslag lagt ut til offentlig ettersyn. Dette legger opp til 38 boenheter i tillegg til barnehage, forretning, og publikumsrettede formål. Kiosken på Sotahjørnet skal bevares.

Utfordringene for prosjektet stopper imidlertid ikke der. Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmet innsigelse til reguleringsplanen. I et brev til PBE skriver Statsforvalteren at det en forventning at kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning, jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en nasjonal retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) og gitt føringer for hvordan kommunene skal håndtere støy i sin arealplanlegging.

Planområdet ligger i kommunens avvikssone for støy, og er svært utsatt for støy fra både jernbane og motorvei. Støyutredningen viser at det på deler av fasaden er støynivåer opp mot 72 db Lden. Planområdet ligger også i gul og rød sone for luftforurensing.

- Planbestemmelsen stiller ikke krav til stille side, og åpner for at dempet fasade tillates som erstatning for stille side for samtlige boenheter. Det gis altså ingen begrensninger på antall boenheter hvor dette tillates. T-1442/2021 er tydelig på at dette kun bør tillates unntaksvis og for en liten andel av boenhetene, skriver Statsforvalteren.

- Vi mener derfor planforslagets støybestemmelse er i vesentlig strid med T- 1442/2021, og fremmer derfor innsigelse til planforslaget. Vi ber om at det i bestemmelsen stilles krav om at alle boenheter skal ha tilgang på stille side, med unntak av en liten andel av boenhetene, hvor det kan tillates dempet fasade som erstatning for stille side. Ideelt sett bør det angis en prosentandel av boligene eller et konkret antall boliger hvor det tillates slike avvik. Det bør ikke tillates ensidige leiligheter uten stille side, heter det i brevet til PBE.

Powered by Labrador CMS