Utvikling:

10.000 kvm: Det skisseres et bruksareal på 30.000 kvadratmeter på det 10 mål store planområdet.

Slik er planene for Trekanttomten ved Aker Brygge

På vegne av Ferd Eiendom har Oslo Works bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for Trekanttomten. Den nye bygningen skal romme forretning, kontor og tjenesteyting.

Publisert

– Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et attraktivt arbeidssted og et aktivt og mangfoldig bygulv i overgangen mellom Skillebekk, Vika og Aker Brygge. Intensjonen er å realisere et bygg som skiller seg ut i mengden med gjennomgående høye sosiale, kulturelle og miljømessige ambisjoner, skriver Oslo Works i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Høsten 2020 fikk Ferd tilslaget på Trekanttomten ved Aker Brygge fra Oslo kommune og Statsbygg. Selskapet bladde opp 1,5 milliarder kroner for eiendommen.

Nå skisseres det et bruksareal på 30.000 kvadratmeter på det 10 mål store planområdet.

– Konkret inndeling i type næringsareal er ikke definert. Bygningen planlegges for forretning, kontor og tjenesteyting, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Prosjektet «skal bidra til målsetningen om en grønnere by, med mangfoldige byrom og utadrettet program for bygulvet samt knytte sammen omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser».

Bygulvet på Trekanttomten har en vertikal bevegelse i «byskålen» mot fjorden rundt Pipervika. Tomten er det siste ubebygde hjørnet av Aker Brygge og har en høydeforskjell på 4 meter. Den strekker seg over skrånende terreng med høyeste del mot Munkedamsveien i vest og laveste del mot Ragnar Kalheimsplass i sørøst.

– Prosjektets formsvar er utnyttelse av dette terrengspranget til å forme et variert bygulv som leder publikum gjennom bygget fra Ragnar Kalheimsplass i sørøst og opp til Viakrysset i nord.

Ifølge Oslo Works introduserer prosjektet en bygningsstruktur som bevisst er tilpasset nabobygg, med høyere gesimshøyde mot Via og Munkedamsveien og lavere gesims mot Nasjonalmuseets nedre del, Støperitomta og fjorden. På den måten ivaretar volumoppbyggingen intensjonen om Pipervikas «amfipreget landskapsrom» mot fjorden.

– Aker brygge er utviklet med tydelig kvartalsstruktur og hovedpassasjene har gode bymessige kvaliteter med publikumsrettede fasader. Forslaget viderefører dette med publikumsinnganger fra Ragnar Kalheimsplass, Støperigt, Munkedamsveien og Dokkveien. På den måten styrkes menneskeflyten gjennom tomten, nye plassdannelser skapes og Trekanttomten knyttes bedre sammen med tilstøtende tomter.

Prosjektets volum- og fasadeuttrykk er også bevisst utformet i forhold til viktige siktlinjer rundt tomten, betydningsfulle byggverk, viktige kulturminner og hellende landskapstrekk. Prosjektet har utadrettede fasader med tydelige atkomstsituasjoner som løper rundt hele bygget i første og andre etasje. Dette for å «ivareta visuell kontakt gjennom tomten og som et kontrasterende formsvar til Nasjonalmuseets lukkede fasade mot Dokkveien».

– Området rundt tomten inneholder variert programmering med kultur, næring og forretning. Forslaget viderefører dette i et kontoranlegg med sosiale og kulturelle ambisjoner, og foreslår programmering både innenfor det kulturelle, håndverksmessige og sosiale tilbud, skriver Oslo Works.

Powered by Labrador CMS