BYGULV: Et 2.650 kvadratmeter stort bygulv skal fylles med bespisning og utadrettet virksomhet, servering og handel.

Nå ligger alt til rette for at Selvaag Eiendom kan åpne opp eiendommen

Riksantikvaren går god for den endrede planen for Dronningens gate 13, noe som er godt nytt for bylivet i Kvadraturen.

Publisert Sist oppdatert

I februar skrev Estate Nyheter at Riksantikvaren, som selv er leietaker i Dronningens gate 13, reiste innsigelse mot planen for Selvaag-eiendommen. Innsigelsen ble reist av hensyn til nasjonale og vesentlig regionale kulturminner på følgende punkter:

· Høyde og utforming av nybygg på branntomta mot Tollbugata 10, den gamle krigsskolen

· Vesentlige mangler i reguleringsbestemmelsene

Nå er det utarbeidet er revidert planforslag, som er et resultat av dialog mellom Selvaag Eiendom, Plan- og bygningsetaten (PBE) og Riksantikvaren, med mål om å endre planforslaget slik at kulturminnehensynene ble bedre ivaretatt.

Det er gjort endringer i planene for høyde og utforming av nybygg på branntomta mot Tollbugata 10.

– Kotehøyden er endret til 34,7 m, og det er gjort endringer blant annet i planbestemmelse for å sikre en utforming av nybyggets fasade mot Den gamle Krigsskolen som tar hensyn til denne. Riksantikvaren mener at endringene som er gjort i reguleringsbestemmelser og kotehøyde sikrer en utforming som i tilstrekkelig grad tar hensyn til den fredete Krigsskolen, skriver Riksantikvaren i et brev til PBE.

I samarbeid med Riksantikvaren er det også utarbeidet en bestemmelse om grunnforhold. Bestemmelsen skal sikre grunnforholdene i planområdet og i resten av kvartalet, hvor det er flere fredete bygninger fra 1600-tallet og fremover.

Riksantikvaren mener at bestemmelsen er god når det gjelder overvåking og hva som skal skje i byggefasen. Bestemmelsen sier derimot ingen ting om hva som eventuelt skal skje hvis overvåkingen etter at byggefasen er avsluttet, viser endringer i grunnvannstand som kan medføre fare for skade på fredet bebyggelse. Riksantikvaren mener at dette er en svakhet ved bestemmelsen.

Riksantikvaren anbefaler at følgende setning også tas inn i bestemmelsen: Hvis det i femårsperioden med overvåking av grunnvannstanden påvises vesentlig lavere eller synkende grunnvannstand, skal det igangsettes tiltak for å motvirke dette.

– Riksantikvaren reiser ikke innsigelse til det reviderte planforslaget. Planen kan dermed vedtas, gitt at den vedtas med de høyder og bestemmelser som ligger i dette reviderte planforslaget, fremgår det av brevet til PBE.

Selvaag Eiendom ønsker å åpne opp eiendommen, og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold og som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Målet er å skape økt byliv i Kvadraturen.

Selvaag Eiendom vil etablere en offentlig tilgjengelig passasje med tilhørende bygulv, som kobler blant annet Dronningensgate 13 og Krigsskolen sitt gårdsrom sammen, og forbinder gatene rundt med et indre kvartal. 2.000 kvadratmeter uutnyttede kjellerarealer skal oppgraderes til nye formål og fremtidsrettet bruk. Aktivisering av fasadene vil bidra til å skape liv rundt det 2.650 kvadratmeter store bygulvet, som skal fylles med bespisning og utadrettet virksomhet, servering og handel.

Fordelt på eksisterende og nye arealer skal det bygges og rehabiliteres totalt 15.100 kvadratmeter. Planen omfatter også etablering av 7.500 kvadratmeter med moderne kontorlokaler i den historiske bygningen. En sentral del av planforslaget er etablering av 34 nye boliger i kvartalet.

Powered by Labrador CMS