Bolig:

AVVISES: Plan- og bygningsetaten støtter Byantikvaren, som fraråder planforslaget på sitt sterkeste, og anbefaler at forslaget avvises.

Plan- og bygg stopper OBOS-plan i Oslo sør

OBOS kjøpte tilbake eiendommen i 2019, og vil bygge 71 boliger. Plan- og bygningsetaten setter foten ned fordi planforslaget ikke anses «å være forenlig med bevaringshensynet i området».

Publisert

I april skrev Estate Nyheter at Arcasa Arkitekter hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) på vegne av OBOS Eiendom. Henvendelsen gjaldt eiendommen Helga Vaneks vei 2B med flere adresser i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Planområdet består av inntunet til gamle Mortensrud gård. Eiendommen var i sin tid eid av OBOS, og ble kjøpt av Oslo Katolske Bispedømme, som planla kirke og menighetshus, og derfor regulerte eiendommen til dette. Etter vedtatt regulering viste det seg at denne planen ikke lenger var aktuell for Oslo Katolske Bispedømme, og at det ikke var behov for kirke i området. De solgte derfor eiendommen tilbake til OBOS i 2019. Det ligger en kirke og en moske i umiddelbar nærhet til planområdet.

OBOS Eiendom ønsker nå å utvikle området til boliger med en sosial og/eller offentlig profil, som hjelpeboliger, spesialboliger, overgangsboliger og omsorgsboliger – totalt 71 boenheter.

I område og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver imidlertid PBE at planinitiativet stoppes «siden foreslått regulering til boligformål og utnyttelse anses ikke å være forenlig med bevaringshensynet i området».

– Planområdet er i kommuneplanen avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Eiendommen er per i dag regulert til kirke/annen religionsutøvelse med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Foreslått formål som bolig og foreslått utnyttelse som er tre ganger så høy som dagens regulerte utnyttelse, er ikke i henhold til kommuneplanen, som legger opp til å videreføre dagens regulering, skriver PBE.

Ifølge etaten har tidligere planarbeid i lang tid hatt utgangspunkt i at Mortensrud gård er regulert til bevaring og brukes som møteplass for felleskapet. Veiledende plan for offentlig rom og planprogram for området har videreført dette som et premiss.

– Planprogram legger opp til å sikre felles funksjon og sosial infrastruktur for Mortensrud. Innsendt planinitiativ har lagt for lite vekt på i hvilken grad de nåværende funksjoner som Mortensrud gård betjener, f.eks. aktivitetstilbud for ungdom eller andre fellesfunksjoner, kan sikres i planområdet, heter det i område- og prosessavklaringen.

Planinitiativet legger kun opp til å videreføre bevaring av eksisterende bebyggelse regulert til bevaring.

– PBE anbefaler ikke at regulert hensynssone for bevaring svekkes. Denne sikrer blant annet også bevaring av kulturmiljøet rundt bebyggelsen med inntun (hage), driftstun, frukthage og randsonen fra kulturlandskapet.

Etaten støtter Byantikvaren, som fraråder planforslaget på sitt sterkeste, og anbefaler at forslaget avvises.

Powered by Labrador CMS