Bolig:

SKAL SELGE: Eiendoms- og byfornyelsesetaten forbereder den fremtidige salgsprosessen mens de venter på at reguleringsplanen blir vedtatt.

Oslo kommune har gigantplaner på egen Økern-tomt. Flere boligfelt skal selges til private utbyggere

I tillegg til 1.000 boliger omfatter planforslaget ny skole og barnehage, samt en 25 mål stor park.

Publisert

Oslo kommune har omfattende planer for det 104 mål store planområdet Økern Torg, Av planforslaget som nå skal legges ut til offentlig ettersyn, fremgår det at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har som mål å utvikle området med hovedformålene bolig, skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for:

– Et trygt og bilfritt boligområde med ulike boligtypologier i en kvartalsstruktur langs Økern Torgvei. Det planlegges for ca. 1000 boliger. 


– Sikre offentlige forbindelser med tilhørende torg og møteplasser både gjennom bolig og skoleanlegg. Det planlegges for tre gatetun øst-vest og to diagonale forbindelser. 


– Ny skole og barnehage lokalisert sammen langs en bilfri, nord-sørgående grønnstruktur. Det planlegges for barnehage med 8 avdelinger og ungdomsskole med 840 elever. 


– En større grønnstruktur med park, turvei, bekkeåpning og åpne overvannsløsninger som skal betjene et større nedbørsfelt. 


Dagens situasjon.

Bakgrunnen for planforslaget er at EBY – da virksomheten på Økern torg ble planlagt avviklet – mottok en politisk bestilling på å utvikle området med nye boliger. EBY gjennomførte en åpen arkitektkonkurranse for å undersøke mulighetene for transformasjon av tomten. Ghilardi+Hellsten Arkitekter vant konkurransen, og ble på grunnlag av dette engasjert med formål om å utarbeide en endelig reguleringsplan.

En ny VPOR (Veiledende plan for offentlige rom) vedtatt i 2016 ga føringer om å regulere en ny park på 25 mål i planområdet. Dette førte til et samarbeid mellom EBY, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om utformingen av en blågrønn struktur der tidligere fuktdrag i retning nord-sør gjenåpnes, og overvann samles for å skape et gjennomgående vannsystem sentralt i utbyggingsområdet.

Den foreslåtte boligbebyggelsen er fordelt på to hovedtypologier; en karréstruktur («base») opp til en felles høyde og en tårnstruktur over dette. Ifølge planforslaget gir dette stor variasjon i høyder og typologier innad i strukturen uten at opplevelsen av kvartalsstrukturen forringes.

Kvartalene har også ulik utforming og ulike krav til utearealer avhengig av hvor langt unna de er Økern Sentrum og kollektivknutepunktet

– Tiltakshaver mener at planområdets hovedformål er plassert slik at de unytter eksisterende potensialer og utbedrer dem. Boligbebyggelsen med ca. 1.000 boliger lokaliseres langs Økern Torgvei og transformerer veien til en mer bymessig gate med boligfasader i gateliv, flere innganger og tosidige henvendelser. Forhager, fortau og nye gatetrær forsterker dette, heter i planforslaget.

Betydelige verdier

Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Lie Furuholt i EBY skriver i en e-post til Estate Nyheter at planen for den kommunale Økern torg-tomten er en viktig brikke i utviklingen av Økern.

– Tomten skal forvandles fra et nærings- og industriområde til boligområde med varierte boligtyper, små tverrgater, torg og sosiale møteplasser. Planen inneholder aviktige offentlige funksjoner, som skole, barnehage, flerbrukshall og en stor park. Alt dette vil bidra til å sy sammen og skape et naturlig og aktivt midtpunkt for boligområdet som i dag omslutter den kommunale tomten, skriver han.

Skal alt av boligfelt selges til private utbyggere når reguleringsplanen blir godkjent av bystyret?

– Det er for tidlig å si noe om. EBY forbereder den fremtidige salgsprosessen mens vi venter på at reguleringsplanen blir vedtatt. Akkurat nå ser vi for oss at en større andel av boligfeltene skal selges til private utbyggere, men prosessen krever et grundig forarbeid som sikrer gjennomføring av reguleringsplanens intensjoner, og at vi bl.a. gjennom salg sikrer gode miljø- og bokvaliteter, svarer Lie Furuholt.

Skal det selges samlet eller delt?

– Reguleringsplanen åpner opp for at boligfeltet kan selges samlet eller delt, men dette er ikke avklart ennå.

Har dere noe foreløpige anslag på hvor mye salget vil innbringe?

– Nei, det har vi ikke, men det er klart at verdien på disse tomtene er betydelige, svarer Lie Furuholt.

Powered by Labrador CMS