FORKASTET ANKE: Høyesterett har forkastet Olav Thons anke i en navnetvist mot en restaurant på Hamar.

Olav Thon tapte navnesak

Tingretten var enig med Thon, men Hamar-restauranten anket og vant frem i Borgarting lagmannsrett. Olav Thon anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett - som nå har forkastet anken.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2015 åpnet selskapet Madriku AS restauranten «Stortorvet Gjestgiveri» like ved Stortorget i Hamar sentrum. Olav Thon gikk, som eier av «Stortorvets Gjæstgiveri» i Oslo, til søksmål mot selskapet og styrets leder med krav om at all bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» og tilhørende logo skulle opphøre.

Olav Thon gjorde gjeldende at bruken krenket hans enerett etter varemerkeloven, og at den dessuten var i strid med markedsføringsloven. Han krevde også økonomisk kompensasjon for den urettmessige bruken.

Tingretten var enig med Thon, men Hamar-restauranten anket og vant frem i Borgarting lagmannsrett. Olav Thon anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Høyesterett har kommet til at kjennetegnet «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke kunne vært registrert særskilt fordi det er beskrivende og uten særpreg. Ved denne vurderingen ble det lagt vekt på at navnet og dets visuelle utforming ikke ga kjennetegnet tilstrekkelig distinktivitet. Kjennetegnet nyter da ikke selvstendig vern som del av Thons registrerte varemerke. Høyesterett fant videre at «Stortorvets Gjæstgiveri» ikke var innarbeidet som varemerke gjennom innarbeidelse i den relevante omsetningskretsen i Hamar-området

Hamar-restaurantens bruk av navnet «Stortorvet Gjestgiveri» med tilhørende logo krenket heller ikke markedsføringslovens spesialbestemmelse om etterligningsvern, eller generalklausulen om god forretningsskikk, mener Høyesterett.

Domstolen dømmer Olav Thon til å dekke sakskostnadene til Hamar-restauranten med 402.500 kroner. Fra før er Thon dømt til å dekke motpartens sakskostnader i lagmannsretten og tingretten med henholdsvis 170.000 kroner og 104.000 kroner, som bringer de idømte sakskostnadene opp i nærmere 670.000 kroner. Gitt at Olav Thon har brukt tilsvarende på egne advokater, er det påregnelig at saken har kostet et syvsifret beløp.

Prosessfullmektig for Olav Thon var advokat John Christian Elden, mens Hamar-restauranten var representert ved advokat Vebjørn Krag Iversen.

Powered by Labrador CMS