2023: Visekonsernsjef Arne B. Sperre måtte nedjustere.

Kraftig verdifall for Olav Thons eiendommer

Nedjustering av eiendomsverdiene medførte et resultat før skatt på minus 4,4 milliarder kroner mot 4,3 milliarder i 2022.

Publisert

Olav Thon Gruppen oppnådde ifølge årsrapporten for 2023 et godt operativt resultat, med driftsinntekter på 13,6 milliarder kroner kroner. Det er en økning med 12 prosent fra i 2022.

Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter utgjorde minus 8,3 milliarder kroner. Verdinedgangen forklares av at avkastningskravet ved verdivurdering av eiendomsporteføljen i 2023 økte fra 4,9 prosent til 5,7, men verdifallet er dempet av betydelige leievekst på porteføljen, ifølge rapporten.

Resultatet før skatt, verdiendringer og valutaposter utgjorde 4.3 milliarder kroner, en økning på 11 prosent fra 2022.

– Den operative resultatutviklingen var god i de fleste av gruppens virksomheter, og til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde vi en vesentlig økning i det operative årsresultatet, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre.

Ved årsskiftet var egenkapitalen 64,5 milliarder kroner, ned fra 67,7 milliarder året før. Likviditetsreservene er 10,7 milliarder.

– Med en svært solid balanse og store likviditetsreserver, er vi godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, påpeker Sperre.

Lavest belåningsgrad

Ved årsslutt var markedsverdien på eiendomsporteføljen 109 milliarder kroner, ned fra 111 milliarder i 2022.Konsernets totale rentebærende gjeld på var 31 milliarder. Med en belåningsgrad på 27  prosent  er gruppen fortsatt blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia, ifølge rapporten. Årlig leieinntekter økte med 12 prosent til 6,9 milliarder kroner i fjor.

I 2023 var butikkomsetning 79,6 milliarder kroner i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige, opp ca. 7 prosent fra 2022.

- Omsetningen på kjøpesentrene har vist god utvikling til tross for de kraftige renteøkningene i Norge og Sverige.Også besøkstallene på kjøpesentrene fortsetter å øke, sier Sperre.

Gruppens hoteller i både Norge og i Brussel hadde en svært positiv utvikling i 2023 sammenlignet med foregående år både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent – og hadde dermed en resultatfremgang i 2023, ifølge rapporten.

Konsernet har ferdigstilt et større boligprosjekt og overlevert boliger med en salgsverdi på 543 millioner kroner i 2023.

Lavere etterspørsel etter næring

Markedet for næringseiendom utviklet seg svakt i 2023, og de kraftige renteøkningene medførte ifølge Sperre lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt. 

– Dette bidro til økt avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge, sier han.

I 2023 ble det investert ca. 3,7 milliarder kroner i virksomheten, hvorav halvparten var kjøp av nye eiendommer. I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø på Lørenskog ble åpnet.

Powered by Labrador CMS