Juss:

MÅ BRUKES MED OMHU: Teknologiske verktøy må brukes med omhu og innenfor rammene av selgers og meglers opplysningsplikt og markedsføringsloven, påpeker Haavind-advokatene Henrik Taubøll og Line Sogn Plassen.
MÅ BRUKES MED OMHU: Teknologiske verktøy må brukes med omhu og innenfor rammene av selgers og meglers opplysningsplikt og markedsføringsloven, påpeker Haavind-advokatene Henrik Taubøll og Line Sogn Plassen.

Nye visualiseringsverktøy: Forholdet mellom utbyggers og meglers ansvar

Dersom det er gitt uriktige opplysninger til kjøper av boligen i VR, AR eller andre nye visualiseringsverktøy blir spørsmålet; hvem har ansvaret av prosjektmegler eller utbygger? Megler vil være ansvarlig for å presentere prosjektet, men opplysningene er basert på informasjon gitt av utbygger.

Ved opplysningssvikt kan det bli spørsmål om hvem forbruker kan rette krav mot, og om det er utbygger eller megler som må ta «sluttregningen». Ovenfor forbruker hefter utbygger for uriktige opplysninger uavhengig av om de stammer fra utbygger selv eller megler, jf. bustadoppføringslova § 27. Utbygger identifiseres i denne sammenheng med megler. Utbyggers mangelsansvar for uriktige opplysninger er objektivt.

For megler derimot, forutsetter ansvar overfor forbruker at det kan konstateres uaktsomhet på meglers hånd. I de fleste tilfeller vil forbruker derfor rette sitt krav mot utbygger. Av ulike grunner kan det imidlertid være aktuelt for forbruker å gå direkte på megler. Det kan det være anledning til.

Såfremt både utbygger og megler kan holdes ansvarlig for opplysningssvikten på selvstendig grunnlag, hefter de prinsipalt solidarisk for opplysningssvikt, jf. Rt-2005-870. I slike tilfeller kan forbruker velge om hun vil rette sitt krav mot megler og/eller utbygger.

Et prinsipalt solidaransvar forutsetter adgang til etterfølgende regressoppgjør mellom utbygger og megler. I Rt-2005-870 la Høyesterett til grunn at tilsvarende regressrett som uttrykkelig følger av skadeserstatningsloven § 5-3 nr. 2 må gjelde også utenfor erstatningsretten, og at bestemmelsen gir retningslinjer for fordelingen av det innbyrdes ansvaret mellom flere ansvarlige der ikke oppdragsavtalen inneholder avvikende regulering av innbyrdes fordeling av ansvar mellom utbygger og megler. Det følger av skadeserstatningsloven § 5-3 nr. 2 at det i regressomgangen skal sees hen til «ansvarsgrunnlaget og forholdende ellers». Fordelingen beror på en konkret vurdering. I henhold til lovens forarbeider og rettspraksis, vil den enkelte implisertes skyld stå sentralt. I Rt-2005-870 er det uttalt at regressinstituttet gjør det mulig å plassere byrden der den bør være ut fra forholdet mellom de ansvarlige og omstendighetene for øvrig.

I det følgende omtales rettsavgjørelser som illustrerer hvordan fordelingen mellom selger og megler (eller deres forsikringsselskaper) skjer i regressomgangen i opplysningssviktstilfeller. Ingen av avgjørelsene gjelder visualiseringsverktøy spesielt, men vurderingen vil bli tilsvarende i slike saker.

LG-2001-2211 gjaldt spørsmål om meglers forsikringsselskap kunne kreve regress mot selger av en eiendom. Meglers forsikringsselskap hadde betalt erstatning til kjøper på grunn av uriktige opplysninger om muligheter for skattefri utleie av deler av huset. Lagmannsrettens flertall (dissens 2-1) kom til at selger ikke hadde opptrådt på en måte som ga megler særlig grunn til å tro at det var sikkert at kjøper ville kunne leie ut skaffefritt. Det forelå derfor ikke grunnlag for regresskrav som meglers forsikringsselskap kunne tre inn i. Avgjørelsen tilsier at det skal mye til for at en uaktsom megler kan søke regress hos selger dersom selger ikke er å bebreide for opplysningssvikten.

LA-2009-177115 gjaldt blant annet spørsmål om det var selger eller megler som til syvende og sist var ansvarlig for kjøpers krav om prisavslag/erstatning for mangel i form av tilbakeholdte opplysninger om at tredjemann hadde parkeringsrettigheter på eiendommen. Lagmannsretten kom til at selger og megler måtte dekke halvparten hver. Selv om det forelå erstatningsbetingende uaktsomhet på meglers hånd, var også selger å bebreide. Han burde ha forsikret seg om at megleren hadde riktig og fullstendig kunnskap om parkeringsrettighetene.

LB-2010-55875 gjaldt en kjøpers krav om prisavslag/erstatning mot selger og eiendomsmegler etter salg av fast eiendom som var opplyst å være regulert til bebyggelse, men som ikke var det, og eventuelt hvem som i en regressomgang skulle bære det endelig ansvaret. Selger nådde ikke frem med sitt regresskrav mot en grovt uaktsom megler fordi prisavslaget ikke utgjorde et økonomisk tap på selgers hånd, og det fremsto som lite rimelig og som en uberettiget vinning for selger om megler skulle bære byrden for prisavslaget. Megler ble imidlertid holdt ansvarlig for de utgifter selgeren var påført, f. eks. sakskostnader.

TROMS-2013-66700 gjaldt regresskrav mellom meglers ansvarsforsikring og selger etter at selgers eierforsikringsselskap hadde dekket et prisavslag basert på uaktsomhet fra eiendomsmeglers side og fått medhold i et direktekrav mot meglers ansvarsforsikring. Salgsmaterialet inneholdt uriktige opplysninger om adgangen til utleie av hybler mm. Tingretten viste til Rt-2005-780 og kom etter en samlet vurdering til at både selger og megler hadde skyld i opplysningssvikten. Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering ble ansvaret fordelt med en halvpart på hver.

Vi tilføyer at foreliggende forsikringer og forsikringsmuligheter kan ha betydning for ansvarsfordelingen mellom utbygger og megler, jf. forarbeidene til skadeserstatningsloven § 5-3.

Hva med markedsføringsloven?

Markedsføringsloven omfatter markedsføring av boliger og brudd på disse bestemmelsene påberopes ofte som et selvstendig grunnlag fra boligkjøpere som opplever markedsføringen av boligen som uriktig. Loven er medie- og teknologinøytral. Det vil si at all markedsføring av bolig er underlagt loven, uavhengig av hvilket medium eller hvilke teknologiske verktøy som benyttes. Markedsføringsloven retter seg mot alle som markedsfører boliger og fritidsboliger i en profesjonell sammenheng.

Markedsføringsloven § 6 forbyr «urimelig handelspraksis». Handelspraksis er urimelig dersom den strider mot «god forretningsskikk» overfor forbrukere og er «egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet», jf. markedsføringsloven § 6 annet ledd. «God forretningsskikk» refererer til den vanlige oppfatningen av forretningsskikk i en bransje, med utgangspunkt i den jevne, fornuftige næringsdrivende, jf. forarbeidene til markedsføringsloven. Av § 6 fjerde ledd følger at en handelspraksis alltid er urimelig dersom den er villedende etter §§ 7 eller 8. §§ 7 og 8 regulerer nærmere hva som gjør en handelspraksis villedende.

Forbrukertilsynet har i sin veiledning for markedsføring av bolig et eget punkt om markedsføring av prosjektert bolig (punkt 4). Det følger av punkt 4.3 at «visuell presentasjon», som eksemplifiseres som «bilder, illustrasjoner, dataanimert video, VR-teknologi og lignende», må gi et nøytralt og realistisk bilde av boligen og omgivelsene. Og videre:

«Visuell markedsføring vil lett skape et villedende inntrykk dersom boligen eller omgivelsene er fremstilt på en uriktig måte. Dette gjelder også om den visuelle markedsføringen er markert som en illustrasjon og at avvik kan forekomme. Forbrukertilsynet anbefaler derfor at man illustrerer boligen og omgivelsene så realistisk og korrekt som mulig, og at man klart og tydelig informerer om de elementene ved boligen eller omgivelsene som det er knyttet usikkerhet til.

Markedsføringen vil lett være villedende dersom man fjerner eller utelater eksisterende omkringliggende bebyggelse i en illustrasjon [jf. FOV-2018-878-1].

For å unngå villedende markedsføring anbefaler Forbrukertilsynet at hovedvekten av illustrasjonene viser boligen slik den vil fremstå dersom den blir kjøpt til oppgitt pris, det vil si uten tilvalg eller annet som ikke inngår i prisen. Illustrasjoner som viser boligen med tilvalg eller annet som ikke inngår i prisen, vil lett fremstå som villedende hvis de ikke er tydelig merket slik at forbrukeren enkelt forstår hvilke elementer hun må betales ekstra for.»

Forbruker kan neppe basere et krav mot utbygger og/eller megler knyttet til feil i prosjektets visualiseringsmateriale direkte på markedsføringsloven. Som nevnt, vil det imidlertid ha betydning for vurderingen av god meglerskikk om det foreligger brudd på markedsføringslovens regler.

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at reglene i markedsføringsloven kapittel 1-5 overholdes, og kan fatte vedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og i visse tilfelle overtredelsesgebyr. Overtredelse av visse bestemmelser kan etter omstendighetene også straffes med bøter og/fengsel.

Det er eksempler på at boligutbyggere og meglere er ilagt overtredelsesgebyr for villedende markedsføring, eksempelvis ved å utelate nabobebyggelse, strømstolper og trær i illustrasjoner.

Oppsummering

Jo flere verktøy som tas i bruk, desto mer må man som utbygger og eiendomsmegler ha kontroll på. Teknologiske verktøy må brukes med omhu, og innenfor rammene av selgers og meglers opplysningsplikt og markedsføringsloven, for at utbygger og megler skal unngå ansvar.

Illustrasjoner og andre produkter av digitale verktøy bør gi et så realistisk og korrekt bilde av boligen og omgivelsene som mulig. Det er ikke gitt at forbehold om avvik vil stå seg dersom det visuelle materialet gir et uriktig bilde av boligen eller omgivelsene. Eventuelle forbehold om avvik fra illustrasjoner mv., må være tilstrekkelige spesifiserte og lett tilgjengelige for potensielle kjøpere.

Utbygger og megler hefter prinsipalt solidarisk overfor forbruker for feil i prosjektets visualiseringsmateriale såfremt både selger og megler kan holdes ansvarlig for opplysningssvikten på selvstendig grunnlag. Den innbyrdes fordelingen mellom utbygger og megler beror alminnelige regressregler. Den enkeltes skyld står sentralt.

Om artikkelforfatterne:

Henrik Taubøll er partner og Line Sogn Plassen er senioradvokat, begge advokatfirmaet Haavind.

Powered by Labrador CMS