PLANER: Her kan det bli en storstilt eiendomsutvikling.
PLANER: Her kan det bli en storstilt eiendomsutvikling.

Norsk Jockeyklub eier 300 mål kremtomt i Bærum. Nå vil de bygge ut

Den negative økonomiske utviklingen for norsk galoppsport gjør at Norsk Jockeyklub er nødt til å søke alternative inntektskilder i form av utvikling av anlegget Øvrevoll Galoppbane.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel i Bærum, har Link arkitektur sendt et innspill til Plan- og bygningsetaten (PBE) om arealbruksendringer for Øvrevoll Galoppbane. På vegne av grunneier, Norsk Jockeyklub, skriver arkitektselskapet at området til Øvrevoll galoppbane utgjør et stort areal (300 mål) «som har en sentral beliggenhet i Østre Bærum og et godt kollektivtilbud».

FLAGGSKIP: Norsk Derby i august er Øvrevolls store flaggskip, og for mange er dette Bærums svar på Holmenkollsøndagen.
FLAGGSKIP: Norsk Derby i august er Øvrevolls store flaggskip, og for mange er dette Bærums svar på Holmenkollsøndagen.

– Området har lav utnyttelse, og Øvrevoll Galoppbane har behov for å sikre et økonomisk grunnlag videre drift av galoppbanen. Det foreslås avsatt tre felt for utbygging, hvorav to felt for boligbebyggelse og ett for kombinert formål, skriver Link arkitektur.

Svært attraktivt boligområde

– Området ligger i tettbygd strøk i østre Bærum, som er svært attraktivt som boligområde. Fra søndre avgrensning av området er det ca. 600 m gangavstand til hhv Eikeli barneskole og Østerås ungdomsskole, og ca. 700-800 m gangavstand til Eikeli vgs. Det er gangavstand til flere barnehager og til dagligvareforretninger.

Eiksmarka senter og Østerås senter ligger heller ikke langt unna, ca. 1-2 km. Langs vestre avgrensning av området er det eksisterende hovedturvei, og det er kort gangavstand til Hagabråten parkområde og gangavstand til aktivitetsarealer og idrettsbaner ved lokale skoler. Fra nordre avgrensning av området er 500-600 m gangavstand til hovedturvei langs Lysakervassdraget, som danner forbindelse mellom fjorden og marka.

I dag benyttes området i all hovedsak til galoppbane og ulike funksjoner og virksomheter tilknyttet galoppsporten. Ifølge arkitektselskapet er det et stort vedlikeholdsbehov på området.

– Området til Øvrevoll Galoppbane har et svært stort potensial for fortetting, både med tanke på innpassing av ny boligbebyggelse og næringsbebyggelse. Fortetting kan skje på ubebygde arealer og på arealer der dagens funksjoner kan endres/flyttes for å gi kompakte anlegg for Øvrevoll Galoppbane.

I henvendelsen til PBE skisseres det to alternativer. Det første alternativet består av et mindre felt for framtidig boligbebyggelse i nordre del og et relativt stort felt for framtidig boligbebyggelse i søndre/sørvestre del. I tillegg kommer et felt for fremtidig kombinert bebyggelse- og anleggsformål i østre del – på arealer mellom selve galoppbanen og 
Vollsveien 


I alternativ 2, som blir aktuelt hvis det ikke er mulig å sikre økonomisk grunnlag for videre drift av galoppbanen, er det behov for å se helt nytt på hvordan området kan utvikles, framfor at arealene forfaller.

Åpnet i 1932

Øvrevoll Galoppbane ble etablert i 1932, og ble høytidelig åpnet 26. juni med Kong Haakon VII og Dronning Maud til stede. Siden har Øvrevoll vært Norges eneste galoppbane.

Eiendommen eies av AS Øvrevoll Veddeløpsbane, som er 100 prosent eid av Norsk Jockeyklub, og dermed er det ingen private eierinteresser tilknyttet området.

Formålet til foreningen Norsk Jockeyklub er å fremme norsk avl av engelsk fullblodshest, herunder deltakelse i eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for dette formål.

– Galoppsport er en av verdens største publikumssporter. Norsk galopp samarbeider tett med Sverige og Danmark, og vi jobber målrettet for å skape felles vekst for hestesporten. Norsk Derby i august er Øvrevolls store flaggskip, og for mange er dette Bærums svar på Holmenkollsøndagen. Vår ambisjon er å skape både egne og eksterne arrangementer som tiltrekker seg et både nytt og større publikum til Øvrevoll, skriver Norsk Jockeyklub i et brev, som er vedlagt henvendelsen til PBE.

Negativ økonomisk utvikling

Der påpekes det også at den negative økonomiske utviklingen for norsk galoppsport de senere år «gjør at vi er nødt til å søke alternative inntektskilder i form av utvikling av anlegget for å kunne nå våre målsettinger, og samtidig kunne opprettholde en akseptabel standard».

– Mer enn 70 prosent av våre inntekter kommer i dag som overføringer fra spilleselskapet Norsk Rikstoto. For 10 år siden fikk Øvrevoll adskillig høyere overføringer fra spilleselskapet i sum og prosent. Norsk Jockeykubb stiftet sammen med Det Norske Travselskap spilleselskapet Norsk Rikstoto i 1982. De siste årene har omsetningen hos Norsk Rikstoto sunket vesentlig, dette som en konsekvens av et stadig strengere ansvarlighetsregime og nå nylig innførte spillegrenser ved inngangen til 2021, heter det i brevet.

– Dette forsterker behovet for at Norsk Jockeyklub må intensivere arbeidet med å sikre alternative inntekter, herunder utvikling av eiendommen midt i Bærum.

I 2015 ble den tidligere Stallkroen erstattet med leilighetskomplekset Øvrevollkollen. Samtidig ble det oppført et nytt servicebygg på Øvrevoll, som også inkluderte garderober til anleggets ryttere.

– Nå ønsker vi å iverksette tiltak som skal sikre Øvrevoll fremtid, og samtidig tilføre Bærum kommune både sårt tiltrengte boliger og næringsarealer.

– Vi har enkelte konkrete områder i randsonen av banen, hvor vi ønsker å diskutere prosjekter av felles verdi. Dette vil være en kombinasjon av boliger/småhus, samt næringsbygg som vil gi Øvrevoll gjentagende og livsviktige fremtidige inntekter. Et overskudd av inntekter fra salg eller utleie av boliger/småhus vil benyttes til investeringer i næringsbygg, som igjen vil gi oss langvarige leieinntekter, og som vil benyttes til å sikre sportens fremtid. Dette vil igjen bidra til at sporten kan oppnå våre målsettinger om ytterligere vekst, og gi handlingsrom for en langsiktig positiv og sunn drift av landets eneste galoppbane.