Magasin

LEVENDE SENTRUM Boliger, kontorlokaler og utadrettet virksomhet skal bidra til et levende sentrum.

Sandvikas hevn: Setter endelig byen på kartet

Det var et stort tap for Sandvika da Handelshøyskolen BI flyttet til Nydalen i Oslo i 2005. Nå er Andenæs Eiendom, Entra, Bane Nor og Bærum kommune i ferd med å transformere den søvnige forstadsbyen ved E18 til en urban destinasjon.

Publisert

Den korte reportasjereisen fra Estate Medias kontor i Rådhusgata 5 Oslo til Andenæs Eiendom i Sandvika, er et godt eksempel på fordelene ved å være lokalisert ved kollektivkutepunkt. Fra nederste del av Rådhusgata, rett ved

Oslo Børs, er det bare noen minutters gange til Sentralbanestasjonen. Toget tar 12 minutter til Sandvika stasjon, og derfra et det bare noen minutter å gå til Andenæs Eiendom ved Sandvikselva.

Nytt liv og bypuls

Det er en voldsom byggegrop som åpenbarer seg i Sandvika Sentrum. Her er Andenæs Eiendom i ferd med å oppføre en bygningsmasse på 56.400 kvadratmeter. Nærmest togstasjonen kommer Revir – et konsept som strekker seg over flere nye bygg som omfatter to hele kvartaler nærmest togstasjonen. Her kommer det nye, spennende butikker og serveringstilbud på gateplan og kontorer fra andre til femte etasje. Dette skal skape nytt liv og bypuls i Sandvika sentrum.

I innsalget til potensielle leietakere fokuserer Andenæs Eiendom blant annet på den sentrale plasseringen rett ved togstasjonen og bussterminalen kombinert med et attraktivt bygulv med alle mulige tilbud og bildelingsordning, noe som gjør kontoret lett tilgjengelig og gir gode muligheter for at bedriftene kan gjøre miljøvennlige valg.

Snø- og isfritt sentrum

Første byggetrinn består av 209 boliger i tillegg til næringslokalene. Prosjektet, som har navnet Helgerudkvartalet, tilbyr et stort spenn på leilighetene, fra praktiske ettroms på 21,5 kvadratmeter til femroms på 197 kvadratmeter, hvorav noen med privat takterrasse.

VOLDSOM BYGGEGROP Her er Andenæs Eiendom i ferd med å oppføre en bygningsmasse på 56.400 kvadratmeter.

Tanken er at de aller fleste skal kunne finne seg en bolig som passer her. Dette spennet skal gi grobunn for et dynamisk og godt naboskap, hvor mennesker kan møtes og omgås på tvers av alder og livssituasjon med takhagene og takterrassene som naturlige samlingspunkt.

Mange, spesielt de eldre, vil nok sette stor pris på at gater og torg rundt den nye bebyggelsen i Sandvika sentrum får varmekabler, slik at folk slipper å gå på snø og is. Dette tiltaket er det Bærum kommune som står for. For øvrig blir Sandvika sentrum bilfritt.

Boligsalget bedre enn forventet

– Vi var usikre på om folk ville skjønne hvor fantastisk dette vil bli, men det gode boligsalget taler vel for seg selv, sier administrerende direktør Wincent Haga i Andenæs Eiendom.

I første salgsrunde ble 116 leiligheter solgt på bare en uke.

– Boligsalget er bedre enn forventet. Det er en god mix av boligkjøpere. I de tre første salgstrinnene har det vært en 50/50-fordeling på kjøpere over og under 50 år, sier han.

Frem til nå har det vært begrenset med boliger i Sandvika sentrum, men dette endres altså drastisk nå. Kombinasjonen av boliger, kontor og publikumsrettet virksomhet skal skape liv og røre.

– Det blir som en storby med et godt utvalg av restauranter, cafeer og butikker. Dette kommer i tillegg til Sandvika Storsenter, som bare er 2 minutters gange unna. Vi setter Sandvika på kartet, fastslår Haga.

Og mens boligutviklere i Oslo har en leilighetsnorm å forholde seg til med krav til store leiligheter, stiller Bærum kommune kun et minimumskrav til antall mindre leiligheter (20 prosent). Derfor bygger Andenæs Eiendom mange små leiligheter, for å få inn unge beboere.

Fremoverlent kommune

For Sandvika var det en solid opptur da Handelshøyskolen BI åpnet sine nye lokaler i byen i 1989, men i 2005 flyttet skolen i Nydalen. Da så det ut til at Sandvika skulle fortsette som en søvnig forstadsby til Oslo.

Nå er Sandvika i ferd med å slå kraftig tilbake takket være Bærum kommune og de store grunneierne i sentrum.

– Kommunen er fremoverlent, og har ambisjoner for Sandvika, sier eier og styreleder Kristoffer Andenæs i Andenæs Eiendom

– Nå kommer det mer mennesker i Sandvika sentrum, og folk avler flere mennesker, påpeker han.

E18 i tunnel

I tillegg til planene som allerede er vedtatt for Sandvika sentrum, ligger det betydelige muligheter for byutvikling i forbindelse med E18 Vestkorridoren. Dette er en fellesbetegnelse på hovedveiene som går fra Oslo sentrum og videre vestover til Asker. Det planlagte motorveiprosjektet utgjør en strekning på 17,3 km, og på sin ferd vestover passerer den tre kommuner; Oslo, Bærum og Asker.

Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Planen inkluderer ny E18 gjennom hele Vestkorridoren for å sikre realisering av ny motorvei, god framkommelighet for buss og ny hovedsykkelvei.

E18 I TUNNEL Wincent Haga, Brigt Aune, Atle Sten og Kristoffer Andenæs i Andenæs Eiendom har stor tro på at E18 blir lagt i tunnel under Sandvika.

Dagens E18 er en av landets mest trafikkerte veistrekninger med årsdøgntrafikk på ca. 90.000 biler. De store trafikkmengdene forårsaker køproblemer, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, barrierevirkning gjennom by- og tettsted, samt støy- og luftforurensing.

Veiprosjektet E18 tar mål av seg å redusere disse problemene, ved at det skal fremme miljø og byutvikling, gjennom blant annet tunnel under Sandvika og miljølokk ved Høvik og Stabekk.

Store arealer frigjøres

– Vi har stor tro på at E18 blir lagt i tunnel under Sandvika, og i så fall blir det frigjort store arealer til byutvikling, i tillegg til at løsmasser fra E18-utbyggingen kan fylle ut sjøfronten, sier Andenæs.

– I umiddelbar nærhet til Oslo er Sandvika eneste satellitten som utvikler sjøfronten på en positiv måte, legger han til.

Bærum kommune har god erfaring med å benytte seg av løsmasse fra veiutbygging. Kadettangen, eller Sandvika Fjordpark, har siden 2014 gjennomgått en omfattende forvandling. 40.000 lastebillass med tunnelmasser fra nye E16 er blitt dumpet i sjøen, og utvidet området fra 7 til 22 mål med ny badestrand.

I tillegg har området fått et innbydende rekreasjonsområde med park, volleyballbaner, aktivitetsområde med kiosk, lekeplass og en ny festivalplass som skal benyttes til parkering utenom arrangementer. Området har også fått 10 stk nedgravde containere med totalt 50 m3 søppelrom under bakken.

– Kadettangen, og den videre veien ut til Kalvøya, er allerede lett tilgjengelig fra Sandvika sentrum i dag. Men det er klart at Sandvika som helhet vil få et ytterligere løft med E18 i tunell. Det vil rett og slett bli et før og etter, sier Andenæs.

Langsiktig byutviklingsområde

Utvikling av Sandvikas sjøfront er en sentral byutviklingsoppgave for Bærum kommune. Fjerning av motorveien er et avgjørende grep for å kunne utløse byutviklingspotensialet som ligger i å koble Sandvika til fjorden.

Kommuneplanens arealdel viser til Sandvika sjøfront som et langsiktig byutviklingsområde. For å imøtekomme kommuneplanens krav om felles planlegging av sjøfronten, anbefaler kommunedirektøren at kommunen – parallelt med Statens vegvesens planlegging – utarbeider en samlet plan for arealene langs sjøfronten.

– Kommunedirektøren ser utviklingen av en helhetlig og sammenhengende sjøfront i Sandvika i et langsiktig tidsperspektiv, som kan styrke og videreutvikle Sandvikas identitet. Det er viktig å avklare hvilken rolle de ulike delområdene av sjøfronten skal ha, hvordan de forholder seg til hverandre og mulighetene for å skape forbindelser til og sammenheng med bakenforliggende bystruktur og landskap, fremgår det av dokumentet «Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront» utarbeidet av Bærum kommune i 2020.

Entra ser muligheter

I tillegg til Andenæs Eiendom er Entra og Bane Nor betydelige eiendomsbesittere i Sandvika. Entra eier blant annet Otto Sverderups plass 4 – et bygg med et areal på ca. 16.000 kvadratmeter.

Hoveddelen av bygget inneholder et kunnskapssenter for Bærum kommune, med studietilbud fra Høgskolen i Oslo og Akershus, voksenopplæring, musikk og kulturutdanning, flyktningkontor, og i tillegg er det næringslokaler på gateplan.

Dessuten har Kjørboparken ved Sandvikselvas utløp vært i Entras eie siden 2007. Estate Nyheter har tidligere omtalt at Entra ser muligheter for at dette kan bli et attraktivt boligområde. Med E18 under tunnel i Sandvika, vil dette bli et kremområde.

Powered by Labrador CMS