SETTER PREMISSENE: Bymiljøetaten mener utviklingen av KLPs prosjekt Oslo Horisont kan sette for store priemisser for den øvrige utviklingen ved Oslo S.

Frykter følgefeil ved reguleringen av KLPs høyhus

Bymiljøetaten vil ha mer helhetlig planlegging i Oslo S-området og vil utsette detaljreguleringen av KLPs høyhus.

Publisert Sist oppdatert

I 2012 ble områdeprogrammet for Oslo S-området vedtatt av bystyret, men det har gått flere år uten at det er blitt gjort noen større grep, bortsett fra planarbeidet for ny bussterminal over sporområdet, som ble avsluttet i 2021. I mars i fjor fikk Bymiljøetaten (BYM) i oppgave fra byrådet å starte på et reguleringsplanarbeid for byrommene og gatene rundt Oslo S, Akerselva og Nylandsveien.

Bymiljøetaten er redd for konsekvensene av at en detaljregulering av KLPs høyhusprosjekt i Biskop Gunnerus gate 14b kommer før planene for området er lagt. I verste fall kan øvrige prosjekter i området få endret sine prosjekter som følge av grep som er godkjent i KLP-prosjektet.

– En forutsetning for å kunne oppnå målet er at premissene i Oslo S-området ikke fastsettes for tidlig. Per i dag utgjør forslag til detaljregulering for Biskop Gunnerus gate 14 b den største risikoen for sikring av tilstrekkelige funksjoner, arealer og kvaliteter i gate- og byromssystemet. Bymiljøetaten mener at forslag til detaljregulering for Biskop Gunnerus gate 14 b ikke må ferdigbehandles i sin nåværende form før mulighetsrommene for gater og byrom inkl. ringvirkningene av disse er identifisert, undersøkt og skissert, skriver Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten.

BYM mener det er viktig at mulighetsrommet for reguleringsarbeidet for gater og byrom ikke låses før det er vurdert flere alternativer og presiserer at området er komplekst, særlig ved Schweigaards gate, Kong Håkon 5.s gate, Nylandsveien og Akerselvakulverten.

– Det er helt nødvendig for Bymiljøetaten å få et tidsvindu til å kunne identifisere, undersøke og skissere de ulike løsningsalternativene for gater og byrom inkludert ringvirkningene av disse, skriver etaten.

BYM ber om at forslag til detaljregulering for Biskop Gunnerus gate 14 b avventer videre planbehandling til man har på plass et utkast til planalternativer i planprogrammet for gater og byrom.

– Bymiljøetaten estimerer at første utkast til planalternativer vil foreligge i september 2024, fortsetter etaten.

Noe som ikke er avklart på infrastruktursiden, er hva som skal skje med Nylandsveien. Etaten mener en effektivisering av gatesystemet er avgjørende for å frigjøre nye arealer til andre nødvendige funksjoner som fremkommelighet og opphold for myke trafikanter, samt vegetasjon. Etaten mener at de ulike aktørene legger ulike premisser eller har ulike behov for Schweigaards gate. Dette kan gi ulike og eventuelle konflikterende føringer til ombygging av Nylandsveien og gjenåpning av Akerselva med elvepromenade.

– Det er viktig at valgmulighetene for reguleringsarbeidet for gater og byrom ikke låses før det er vurdert flere alternativer, skriver Bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS