550 BOLIGER: Utbyggerne risikerer å miste over 200 av 550 boliger i prosjektet Husebyplatået. Bildet viser planområdet før utbygging.

«En utløsningssum for en slik tomt vil utgjøre et betydelig beløp»

JM Norge og Miliarium Bolig ber bystyret enten fastslå at det er et rimelig konkret eller påregnelig behov for tomt til skoleformål på Husebyplatået, eller vedta tiltakshavers alternativ.

Publisert

Estate Nyheter har tidligere omtalt at JM Norge og Miliarium Bolig risikerer å miste over 200 av 550 boliger i prosjektet Husebyplatået på Montebello. Årsaken er at Oslo kommune vil ha skole på tomten. Utbyggerne mener imidlertid at skolebehovet kan løses bedre og rimeligere på helt andre tomter. 

I forbindelse med at Oslobygg KF / Norconsult har fremmet et revidert alternativ 2 som er på høring, har Husebyplatået AS (som eies 50/50 av de to utbyggerne) sendt en høringsuttalelse. Der viser de til tidligere høringssvar til skolebehovsplanen for Oslo, der de blant annet peker på « bruk av utdaterte anslag for befolkningsvekst, urealistiske tall for boligproduksjon samt at fremskrivning av befolkningsøkning ikke reflekterer at den kraftige økningen i alder (eldrebølgen) ikke tilsier økt skolebehov».

– I likhet med Rådet for byarkitektur mener Husebyplatået AS at skolen / flerbrukshallen ikke er innpasset i området på en naturlig og vellykket måte. De nye justeringene av planforslaget bidrar ikke til å bedre situasjonen, men svekker de bærende plangrep i alternativ 1, hevder utbyggerne i uttalelsen.

Selskapet mener at bystyret ved behandlingen av denne reguleringssaken enten må fastslå at det er et rimelig konkret eller påregnelig behov for tomt til skoleformål her, eller vedta alternativ 1.

– Også fordi en utløsningssum for en slik tomt vil utgjøre et betydelig beløp, må bystyret gjøres oppmerksom på dette gjennom en redegjørelse for økonomiske konsekvenser av planforslaget, skriver de.

Reguleringsplanen skal «bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig» jf. plan og bygningslovens § 3‐1 3. ledd.

– For at kommunen lovlig skal kunne ekspropriere deler av Husebyplatået til skoletomt på bakgrunn av reguleringsplanen, må kommunen ha foretatt den påkrevde nødvendighetsvurderingen og interesseavveiningen forut for vedtakelsen av reguleringsplanen. Manglende vurderinger av disse kriteriene vil medføre at saksbehandlingen er i strid med ekspropriasjonserstatningsloven og utredningsplikten i forvaltningsloven. Det er i rettspraksis stilt strenge krav til forvaltningens utredning i regulerings‐ / ekspropriasjonssaker, påpeker selskapet.

– Det vil ikke være tilstrekkelig om Oslo kommune basert på Tilleggsutredningen (hvis innhold og konklusjoner altså ikke er kjent) regulerer til skole, og fremmer krav om ekspropriasjon – basert på en usikker antakelse om fremtidig skolebehov i området. Det vil da ikke foreligge rettslig grunnlag for alternativ 2 med etterfølgende ekspropriasjon av deler av Husebyplatået. Oslo kommune har ikke anledning til å bygge opp en tomtereserve på denne måten, heter det i uttalelsen.

Powered by Labrador CMS