TIL BEHANDLING I STORTINGET: Finanskomiteen har omsider behandlet spørsmålet om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. I denne artikkelen redegjør advokatene Daniel Høgtun (t.v.) og Christoffer Norén for hva dette innebærer for eiendomsaktørene.
TIL BEHANDLING I STORTINGET: Finanskomiteen har omsider behandlet spørsmålet om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. I denne artikkelen redegjør advokatene Daniel Høgtun (t.v.) og Christoffer Norén for hva dette innebærer for eiendomsaktørene.

Innstiller på lovfesting av omgåelsesregel

Vi har tidligere omtalt konsekvensene av en eventuell lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. Nå foreligger Finanskomiteens innstilling – det blir lovfesting av omgåelsesnormen, og omorganiseringer og salg fredes, heldigvis.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for en forutsigbar rettstilstand la Finansdepartementet i april fram forslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten med en annen gjennomskjæringsvurdering enn i den såkalte Conoco Philips III/Tangen-dommen. Dommen har gitt opphav til en praksis med stor fleksibilitet i forbindelse med transaksjoner, og anvendes i stor grad.

Departementets forslag la – etter vårt syn – opp til at eiendomsaktørene burde forvente at skattemyndighetene i fremtiden vil forsøke å gjennomskjære salg av aksjer hvis man forut for aksjesalget har gjennomført en fisjon og alternativet var å selge en eiendel/virksomhet direkte.

Gjennomskjæring av slike transaksjoner ville i så fall endre en praksis hvor fisjon og påfølgende aksjesalg har blitt akseptert som skattefritt.

LES OGSÅ: Frykter stress til høsten etter utsettelse av lovforslag

Finanskomiteen skulle ha behandlet Finansdepartementets forslag 28. mai, men fristen ble utsatt til 22. oktober – antakelig til dels på grunn av relativt vidtrekkende kritikk av forslaget.

I forbindelse med avklaring av sitt arbeid tok Finanskomiteen kontakt med Finansdepartementet, og i sommer publiserte Finansdepartementet sitt svarbrev til Finanskomiteen. I brevet fremkom det blant annet at selv om de begrunnelsene som gis i dommen i Tangen-dommen etter departementets vurdering er uheldige, legger departementet til grunn at den praksis som dommen etablerer for disse typetilfellene ikke nødvendigvis bør endres.

Ut ifra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen, mente departementet at det kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen. Dette var basert på en samlet vurdering av saksforholdet, nøytralitetsegenskaper i den norske selskapsbeskatningen og hensynet til forutberegnelighet for skattyterne.

Departementet fremholdt samtidig at dersom en ønsker å presisere at den etablerte rettstilstanden opprettholdes, kan dette eventuelt klargjøres gjennom en komitemerknad.

Uttalelsene fra Finansdepartementet indikerte et ønske om å opprettholde gjeldende rettstilstand; en skatterettslig aksept for fisjon av eiendomsselskaper med etterfølgende aksjesalg.

LES OGSÅ: Mener nytt lovforslag vil gi unødige byrder for eiendomsbransjen

Finanskomiteens innstillingPå ettermiddagen 22. oktober publiserte Finanskomiteen omsider sin innstilling i saken. Det blir innstilt på en lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten.

Som følge av mange innspill i forbindelse med saksbehandlingen, samt Finansdepartements nevnte brev til komiteen, så komiteen det nødvendig å gi konkrete merknader til forlaget om lovfesting av omgåelsesregelen med hensyn til omorganiseringer og salg.

Komiteen delte seg i et flertall bestående av Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Mindretallet bestod av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

I tråd med Finansdepartementets anbefaling har flertallet i komiteen nå presisert at det ikke er grunn til å endre praksisen som ble etablert ved Høyesterettsdommen nevnt over (herunder for fisjon og salg av selskap). Flertallet la dermed til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

Hva skjer nå?Første behandling av Finanskomiteens innstilling i Stortinget er foreløpig satt til 7. november.

Vi vil følge den videre behandlingen nøye og komme tilbake med en oppdatering dersom Stortingets behandling ikke følger Finanskomiteens innstilling.

Daniel Høgtun er partner ved Advokatfirmaet Selmer AS’ Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og fagområdet skatt. Christoffer Norén er advokat ved Advokatfirmaet Selmer AS’ Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets eiendomsavdeling og fagområdet selskapsrett.