38 LEILIGHETER: I planforslaget skisseres det 38 leiligheter.
38 LEILIGHETER: I planforslaget skisseres det 38 leiligheter.

Her vil Base Bolig fortette

Alfred Ydstebø-selskapet Base Bolig AS ønsker å oppføre fire leilighetsbygg i Stavanger-bydelen.

Publisert

– Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i området, med fire leilighetsbygg i 3-6 etasjer, skriver LINK arkitektur i planforslaget, som nå ligger ute på offentlig høring.

Arkitektselskapet er engasjert av Base Bolig for å utarbeide forslag til detaljregulering for Ytre Eiganesveien – Rektor Berntsens gate i Eiganes og Våland bydel. Det skisseres 38 boliger i størrelser mellom 40 og 180 kvadratmeter. Planforslaget legger til rette for varierende leilighetstyper som skal bidra til å gi en variert beboergruppe.

Tiltaket forutsetter riving av fem eksisterende eneboliger på planområdet, som har en sentral beliggenhet med kort vei til barnehage og skole, idrettsanlegg, kollektivakse, dagligvarebutikk og rekreasjonsområder.

– Det legges til rette for et sammenhengende uteoppholdsareal for beboerne. Uteoppholdsarealet får gode solforhold, og arealet skjermes delvis fra kjøreveg ved hjelp av byggenes plassering. Bebyggelsen omringer oppholdsplassen, slik at det kan oppleves tryggere og mer intimt. Alle leiligheter har privat terrasse, som hovedsakelig er sørvestvendt, heter det i planforslaget.

Det er også mange tur- og aktivitetsmuligheter i nærområdet, og det tilrettelegges for flere gode forbindelser i planområdet.

– Planforslaget har en utnyttelsesgrad på 120 prosent, som er i samsvar med grense på 60-120 prosent i bestemmelser til gjeldende kommuneplan. Tilgrensende naboområde med blokkbebyggelse i øst har en tilsvarende utnyttelse. Gjennomføring av planforslaget vil derfor være å fortsette en utvikling med fortetting i en byutviklingsakse med umiddelbar nærhet til fremtidig bussveitrasé, skriver LINK arkitektur.