BYMESSIG UTVIKLING: Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter.
BYMESSIG UTVIKLING: Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter.

Har planer om 280 nye boliger i Trondheim

Nærsenter Utvikling ønsker å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter til et attraktivt senterområde for bydelen.

Publisert

– Planen skal legge til rette for bygging av lokaler for handel, næring og nye boliger, fremgår det av planforslaget for Reier Søbstads veg 12 som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Forslaget er innsendt av Rett Hjem Arkitekter som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Saupstad Senter AS, som eies av Nærsenter Utvikling.

Planarbeidet skal tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter til et attraktivt senterområde for bydelen. I nordlig del av planområdet, hvor dagens butikkbygning ligger, planlegges det for ny dagligvarebutikk og nye lokaler for forretning og tjenesteyting i første etasje og parkering i underetasjen. I andre til sjette etasje planlegges det for ca. 162 boenheter rundt et felles gårdsrom/takhage. Eksisterende butikkbygning forutsettes revet.

Området som i dag benyttes til parkering for bydelssenteret, utvikles til boligområde i form av to punkthus med samlet ca. 118 boenheter og parkeringskjeller i underetasjen.

– Planforslaget har til hensikt å legge til rette for et sterkt lokalt senter, en attraktiv møteplass for handel og opphold og attraktive bomiljøer med gode fellesarealer for lek og uteopphold, skriver arkitektselskapet.

Samlet viser altså det Illustrerte prosjekt 280 boliger. Boligbebyggelsen er fordelt på to høyblokker i 7 og 8 etasjer på dagens store parkeringsplass og i fire blokker på 3-5 etasjer over et kjøpesenter.

Parkering for bil foreslås redusert og lagt delvis under bakken. Parkeringsanlegget, hvor det også er planlagt sykkelparkering og boder, ligger under begge utbyggingsfeltene og er knyttet sammen under bakken i Reier Søbstads veg. Det er en felles innkjøring til parkeringsanlegget.

Uterom for boligene er lagt på tak. Foreslått nytt handelsareal tilsvarer det som maksimalt tillates for Saupstad lokale sentrum i kommuneplanens arealdel. I tillegg planlegges det felles og offentlig torgareal. Gangveien mellom torget og bussholdeplassen blir bredere i forslaget, mens torget blir mindre enn i dag.