Juss:

GIKK TIL SAK: Huseieren krevde erstatning for både husleietap og rehabilitering av utleieobjektet, men måtte nøye seg med en brøkdel av kravet. Ill. foto.
GIKK TIL SAK: Huseieren krevde erstatning for både husleietap og rehabilitering av utleieobjektet, men måtte nøye seg med en brøkdel av kravet. Ill. foto.

Glemte kredittsjekk av leietakeren. Nå er utleiemegleren dømt til å betale erstatning

- Det er årsakssammenheng mellom manglende informasjon om betalingsanmerkninger og tap i leieinntekter, slår Oslo tingrett fast i en fersk dom.

Publisert

I juni 2018 inngikk en mann avtale med Utleiemegleren Krogsveen AS i forbindelse med utleie av underetasjen i hans bolig på Jessheim. Megler fant leietaker og det ble inngått leiekontrakt.

Kort tid etter leieforholdets oppstart, ble det oppdaget vannlekkasje på kjøkkenet i leiligheten. Eieren av huset avtalte med leietakeren at sistnevnte kunne flytte én etasje opp, og samtidig ble det inngått avtale om at leietakeren skulle forestå utbedringene i underetasjen.

Ut over høsten mottok utleieren ikke leie. Leietaker ga beskjed om at han hadde hatt utgifter på materialer og motregnet mot skyldig leie. Huseieren dro til huset i januar 2019 for å se på arbeidet som var avtalt utført. Etter dette ønsket huseieren å avslutte leieforholdet, da han ikke var fornøyd med det arbeidet som var gjort, samt at fremdriften ikke var tilfredsstillende.

Leietakeren flyttet ut i mai året etter. Huseieren fikk avgjørelse i Husleietvistutvalget i mars 2020 der leietaker skulle betale 33.800 kroner i skyldig leie, 75.426,70 kroner i erstatning for tap i leie, utbedring av skader, en forsvunnet gressklipper og gebyr på 1.150 kroner. Leietakeren betalte ikke, det ble begjært utlegg, men dette resulterte i intet til utlegg.

Huseieren snudde deretter fokus mot Utleiemegleren Krogsveen. Han reklamerte på at han ikke hadde fått informasjon av Utleiemegleren med hensyn til kredittsjekk på leietaker, manglende oppfølging av leie, at depositum kun omfattet en leilighet og at Utleiemegleren ikke fulgte opp avtalen om reparasjon og oppussing av leiligheten.

Saken havnet for Oslo tingrett, hvor huseieren la frem et krav på 130.000 kroner mot Utleiemegleren, fordelt på skyldig leie, utbedring av skader, gebyr Husleieutvalget, gebyr utlegg samt juridisk bistand.

I retten erkjente Utleiemegleren Krogsveen at megler hadde plikt til å foreta såkalt bakgrunnssjekk i form av kredittsjekk og referansesjekk, og erkjente dermed årsakssammenheng som følge av manglende innbetaling av leie på til sammen 33.800 kroner.

- Dette fulgte ikke av den signerte avtalen mellom partene, men fulgte av saksøktes egen markedsføring. Normalt formidles slike betalingsanmerkninger til utleier, men på bakgrunn av at den aktuelle megler ikke kan huske hvorvidt det ble gjort og det ikke finnes noe skriftlig på at det er gjort, erkjennes det på bakgrunn av bevisbyrdereglene at det ikke ble gjort, forklarte Utleiemegleren Krogsveen i retten. Kravene ut over dette ble avvist.

- Uaktsomt av megler

Retten legger til grunn at leietager hadde betalingsanmerkninger og viser til kredittsjekken av leietager tatt ut 16. mai 2018, som viser at han hadde fire betalingsanmerkninger.

- Retten legger til grunn at dette ikke ble videreformidlet til saksøker og at dette var uaktsomt av megler da det er en vesentlig opplysning ved inngåelse av leiekontrakt, skriver Oslo tingrett.

Fra huseieren er det anført at det også var uaktsomt av Utleiemegleren å ikke innkreve ytterligere depositum da leietager disponerte to utleieobjekter.

- Det ble ikke fulgt opp av megler og er etter rettens vurdering et brudd på den forventning saksøker kunne ha til saksøkte. Det fremgår av forvaltningsavtalen punkt 2 at megler skal følge opp husleiegarantier der dette er avtalt. Megler skulle ha sørget for at leietager betalte inn ytterligere kr. 4.500 i depositum.

Retten er imidlertid ikke enig i at det var uaktsomt av Utleiemegleren å ikke følge opp utbedringsarbeidene. Oslo tingrett viser til at kontrakten om utbedringsarbeidene ble inngått mellom leietageren og huseieren.

- Retten mener megler ikke har påtatt seg noe ansvar for utbedringene eller oppfølgingen av utbedringene i henhold til kontrakten eller på annet grunnlag. Retten viser for øvrig til forvaltningsavtalen mellom partene der det fremgår at megler har ansvar om å melde skader som oppdages til utleier, men at det er utleier som har ansvaret for å utbedre.

Retten mener etter dette at det ikke foreligger noe ansvar for megler for manglende oppfølging av utbedringsarbeidene.

Rettens administrator er heller ikke enig i at megler skal være ansvarlig for kostnader som huseier har hatt for å stille boligen i den tilstand den var før leietageren startet utbedringsarbeidene.

- Det var ikke påregnelig for saksøkte at saksøker ville lide et tap som følge av en avtale saksøker selv inngikk med leietager for utbedring som følge av saksøkers mislighold av sin kontraktsforpliktelse om at boenheten skulle være beboelig da leiekontrakten ble inngått, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

- Etter dette mener retten at saksøkte dømmes til å betale kr. 33.800, i tillegg til kr. 4.500 som følge av manglende innbetalt depositum for første etasje. Leietager hadde allerede innbetalt depositum på kr. 25.500 for en ubeboelig underetasje og skulle derfor ha betalt ytterligere kr. 4.500 i depositum for første etasje etter den reviderte kontrakten. Dersom depositum som avtalt var innbetalt ville saksøker hatt dette som sikkerhet og tapet vært tilsvarende mindre.

Takket nei til forlik på 55.000 kroner - fikk 12.300 kroner

Huseieren ble dermed tilkjent totalt 38.300 kroner i erstatning. Men siden dette var et godt stykke fra mannens opprinnelige krav på 130.000 kroner, slår Oslo tingrett fast at Utleiemegleren Krogsveen har fått medhold i det vesentligste. Retten dømmer dermed huseieren til å betale sakskostnadene til Utleiemegleren med 26.000 kroner. Netto erstatning til fordel for huseieren endte dermed på 12.300 kroner.

I henhold til rettspapirene ble huseieren tilbudt 55.000 kroner i forlikstilbud rett før saken kom opp for retten. Dette tilbudet ble avslått.

Powered by Labrador CMS