315.000 KVM: Ny bebyggelse er oppgitt med et bruksareal på 315.000 kvadratmeter.
315.000 KVM: Ny bebyggelse er oppgitt med et bruksareal på 315.000 kvadratmeter.

Gigantplanen for Lilleakerbyen er ute til offentlig ettersyn

Mustad Eiendom AS skal transformere det 193,6 mål store planområdet til et flerfunksjonelt byområde. Oslobygg fremmer et alternativ med ny grunnskole for 840 elever, mens PBE ikke anbefaler noen av alternativene.

Publisert

Dagens bruk av Mustads eiendommer ved og rundt CC Vest og Lysaker stasjon har sprunget ut fra tidligere industri- og næringsvirksomhet, som strekker seg 150 år tilbake i tid og med tilhørende arbeiderboliger på Lilleaker. Transformasjonen av bygningsmassen opp gjennom årene har foregått bygg for bygg og delområde for delområde, uten en helhetlig plan for hele området i bunn.

– Vi opplever at våre leietakere, kunder og lokalmiljøet i område etterspør et levende bymiljø med urbane kvaliteter og mer grønt, samtidig som handelstilbud og kontorfasiliteter ønskes opprettholdt. Kommunen etterspør det samme i form av byutvikling med økt utnyttelse ved Norges tredje største knutepunkt, fremgår det av planforslaget, som er ute til offentlig ettersyn frem til 12. september.

Mustad Eiendom eier totalt ca. 300 mål tomt på begge sider av Lysakerelva. Selskapet ser på området som en helhet på tvers av kommunegrensen, og planarbeidet på begge sider av elven utarbeides parallelt og koordinert.

Planforslaget som omtales her, gjelder Oslo-delen (193,6 mål) av Mustads prosjekt kalt Lilleakerbyen. Planarbeidet for Granfoss i Bærum kommune forventes å starte opp våren 2022.

Planforslaget skal tilrettelegge for en transformasjon av Lilleaker / Lysaker fra et monofunksjonelt område med kontor og kjøpesenter til et flerfunksjonelt område med bolig, park, torg, forretning, bevertning og kontor. Planforslaget innebærer blant annet høyhus, bevaring av eksisterende bebyggelse og en breddeutvidelse av Lilleakerveien. Med unntak av Lilleakerveien, vil gatene nærmest Lysaker kollektivknutepunkt opparbeides som gatetun tilrettelagt for myke trafikanter.

Handelstilbudet på CC Vest flyttes inn i ny bystruktur nærmere Lysaker stasjon.

Ny bebyggelse er oppgitt med et bruksareal på 315.000 kvadratmeter (over og under terreng). Bebyggelse på 20.760 kvm over terreng og 37.500 kvm under terreng beholdes.

Det skisseres 1.475 boliger i planforslaget.

Oslobygg fremmer et eget alternativ «for å sikre tilstrekkelig sosial infrastruktur i bydel Ullern». Alternativet tilrettelegger for en ny grunnskole med plass til 840 elever og litt over 12 kvm uteareal per elev. Som en del av alternativet er det også åpnet for en svømmehall. Alternativet reduserer hovedsakelig boligandelen sett i forhold til planforslaget, men også noe forretning.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget og derfor heller ikke Oslobyggs alternativ, ettersom dette tar utgangspunkt i planforslaget.

– Det er flere grunner til at PBE ikke anbefaler planforslaget. Vi mener bl.a. at planforslaget tilrettelegger for unødvendige tiltak i Lysakerelvas kantsone, og at planforslaget legger til rette for bilbasert handel tett på et kollektivknutepunkt. Vi er kritiske til høydene, og mener foreslått skole i planforslaget har lav kvalitet. Vi mener at barnehagene ikke er sikret tilstrekkelig med uteareal, og at foreslått regulering av Lilleakerveien må justeres, uttaler etaten i planforslaget.

Powered by Labrador CMS