SØRG FOR RASK OPPFØLGING: Når en uønsket hendelse først har inntruffet, er det viktig å følge det opp ettersom virksomheten i verste fall kan miste rettigheter ved ikke å foreta seg noe, påpeker f.v. Thomas Håkonsen og Mohsin Ramani i DLA Piper Norway.
SØRG FOR RASK OPPFØLGING: Når en uønsket hendelse først har inntruffet, er det viktig å følge det opp ettersom virksomheten i verste fall kan miste rettigheter ved ikke å foreta seg noe, påpeker f.v. Thomas Håkonsen og Mohsin Ramani i DLA Piper Norway.

Etter stormen kommer (forsikrings)oppgjørets time

Enhver virksomhet bør ha prosedyrer for jevnlig å kartlegge risikoprofil, herunder vurdere om risikofaktorene kan reduseres gjennom ulike tiltak. Da kan man unngå de fleste uønskede hendelser og minske konsekvensene av uønskede hendelser når de først inntreffer.

Publisert Sist oppdatert

Et av tiltakene kan være å tegne forsikringsdekning for de viktigste risikofaktorene til virksomheten, for eksempel ved å forsikre eiendom og utstyr samt sikre seg mot større inntektstap ved eventuelle avbrudd i produksjonen.

Når en uønsket hendelse først har inntruffet, er det viktig å følge det opp ettersom virksomheten i verste fall kan miste rettigheter ved ikke å foreta seg noe. Bedriften bør ha prosesser slik at oppfølging sikres raskt ved blant annet at forebyggende tiltak iverksettes for å redusere skadeomfang.

Er man i tvil om bedriften har forsikring, bør man spørre forsikringsselskapet. De fleste virksomheter vil for eksempel ha forsikring som dekker (noe av) ødeleggelsene etter stormen Hans. For virksomheter som kan tenkes å ha forsikring mot den aktuelle hendelse, er det en rekke forhold å huske på.

- Iverksett skadeforebyggende tiltak for å hindre ytterligere skade

Dette vil være viktig uavhengig av om bedriften har forsikring eller ikke for å redusere tapet. Forsikringsselskapet(-ene) vil kunne kutte i senere forsikringsutbetaling for tap som kunne vært unngått. Virksomheten har en plikt til å gjøre det som med rimelighet kan forventes for både å avverge eller begrense tapet. Dette gjelder også om foranstaltningene har en kost, avhengig av kostnaden. Uavhengig av det ovennevnte, husk å sikre de ansatte, eventuelt dyreliv samt virksomhetens viktigste eiendeler.

- Skaff og ta vare på dokumentasjon

I disse tider har de fleste gode kamera på sine mobiltelefoner. Ta bilder av skadene og arbeidet som gjøres for å forebygge ytterligere skadeomfang. Ta vare på annen dokumentasjon som dokumenter mv. Det kan vise seg å bli viktig dokumentasjon.

- Undersøk om virksomheten har forsikring som kan tenkes å dekke skadene

Normalt vil den ansvarlige for forsikringer i virksomheten eller bedriftens forsikringsmegler ha kunnskap om det finnes forsikring som dekker det aktuelle tapet. Hvis man er i tvil om en konkret forsikring dekker skadene, bør man spørre forsikringsselskapet(-ene). Husk at ulike eiendeler kan være dekket av ulike forsikringer. Bilskade vil normalt være dekket av bilforsikring, også ved vannskader.

- Spesielt om flomskader

Har virksomheten tegnet bygningsforsikring som dekker brannskade, vil man etter naturskadeforsikringsloven være forsikret også mot naturskader slik som flom- og stormskader. På nettsidene til Norsk Naturskadepool finner man nyttig informasjon, se https://www.naturskade.no.

Annet som skade på skog og jordbruksareal som følge av flom eller storm som ikke kan forsikres kan man søke om erstatning til fra Statens naturskadeordning etter naturskadeerstatningsloven. På nettsidene til Landbruksdirektoratet finner man nyttig informasjon om ordningen, se https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen.

- Meld fra om skaden til forsikringsselskapet(-ene) så raskt som mulig

De forebyggende tiltak for å redde dyre- og menneskeliv mv. er viktigst, men forsikringsselskapet(-ene) har krav på melding om skaden uten ugrunnet opphold. Forsikringsselskapet(-ene) kan etter å ha mottatt melding sende takstfolk eller samarbeidspartnere eller bistå på annen måte. Husk at forsikringsselskapet(-ene) arbeider med ulykker daglig og derfor som regel har god kompetanse som også kan komme deg som kunde tilgode. De kan f.eks. komme med forslag til skadeforebyggende tiltak du ikke engang har tenkt på og som enkelt kan iverksettes. Send gjerne med dokumentasjon i form av bilder mv.

- Ikke aksepter et muntlig eller ubegrunnet negativt svar

Forsikringsselskapet(-ene) kan selvsagt ha rett i at tapet ikke omfattes av forsikringen, men også forsikringsselskaper tar undertiden feil. Aksepter uansett aldri et muntlig eller ubegrunnet avslag. Be om å få en skriftlig begrunnelse, som virksomheten enten selv eller med profesjonell bistand kan ettergå og eventuelt etterprøve. Slik kan ledelsen ta et veloverveid valg av om man skal innfinne seg med svaret eller om det er grunn til å fortsette dialogen med forsikringsselskapet(-ene).

- Man må forholde seg til fastsatte frister, spesielt ved avslag

Det er en god regel å forholde seg til frister forsikringsselskapet(-ene) fastsetter. Dette gjelder spesielt dersom selskapet(-ene) avslår med henvisning til en (6 måneders-)frist til å prøve avslaget. Dersom en slik frist oversittes, vil virksomhetens krav på forsikring normalt være tapt ved foreldelse og/eller preklusjon. Ved avslag vil vi alltid anbefale at virksomheten konsulterer med en forsikringsekspert.

- Oppretthold dialogen med forsikringsselskapet(-ene)

Det er ikke uvanlig at virksomheten etter å ha mottatt positivt svar igangsetter utbedringsarbeidene uten å involvere forsikringsselskapet(-ene). Tanken er ofte at forsikringsselskapet(-ene) uansett vil plukke opp regningen. Dette kan være greit nok dersom selskapet(-ene) har gitt signal om at man kan iverksette utbedringer , men forhøre dere med selskapet(-ene) ved tvil. Det kan i forsikringsvilkårene f.eks. være fastsatt at forsikringsselskapet(-ene) utelukkende dekker kostnader med utbedringsarbeider som er forhåndsakseptert. Forsikringsselskapet(-ene) kan dessuten ha gode avtaler med fageksperter som kan komme deg som kunde tilgode. Uansett hvordan man går frem, er det viktig å sende løpende dokumentasjon til forsikringsselskapet(-ene) – herunder fakturaer for utbedringsarbeidene etter hvert som de kommer inn dersom de sendes til bedriften.

- Oppsøk forsikringskompetanse

De fleste forsikringsoppgjør løser seg heldigvis enkelt og greit. Enkelte ganger kan det imidlertid være uenighet om tapet eller deler av tapet er forsikringsdekket. En del virksomheter har også overdreven forventning om hvor raskt et avklarende svar fra forsikringsselskapet(-ene) vil komme. Det kan være usikkerhet knyttet til forhold som også de må forventes å ønske å undersøke, gjerne med fagkyndig bistand. Det kan også vise seg at virksomheten kanskje ikke har fulgt alle sikkerhetsforskrifter i forsikringsavtalen (f.eks. at man skal ha på plass tiltak for å unngå større skader), noe som også må undersøkes for å vurdere hel eller delvis reduksjon i eventuell utbetaling.

Det ovennevnte er bare ment som hjelp og er på ingen måte en uttømmende liste over alt virksomheten må tenke på.

Om artikkelforfatterne:

Thomas Håkonsen og Mohsin Ramani er begge partnere i DLA Piper Norway

Powered by Labrador CMS