BOLIGER: Det vurderes også å innpasse boliger og gjestehavn innen planområdet. Ill: PBE
BOLIGER: Det vurderes også å innpasse boliger og gjestehavn innen planområdet. Ill: PBE

Dette skal bli en attraktiv del av Fjordbyen

Publisert Sist oppdatert

– Formålet med planen er å utvikle et attraktivt og velfungerende delområde i Fjordbyen samt en byintegrert, modernisert fergeterminal. Planen skal vektlegge hensynet til og bevaring av viktige kulturmiljø, etablere et attraktivt bymiljø med publikumsattraksjoner og gode offentlige rom, torg og parker, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i et brev til alle berørte offentlige organer og andre interessenter.

Der varsler etaten oppstart av arbeidet med områderegulering for Akersneset (Vippetangen, Akershusstranda og Revierområdet), med konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyse.

Planen skal også omfatte gode løsninger for kollektivtrafikk, Fjordtrikk, syklende, gående, bil, gods og servicetransport. I tillegg skal det vurderes å innpasse boliger og gjestehavn innen planområdet.

Les også: Boligprosjekt i Tromsø selger like godt som før korona

Fjordbyplanen, Områdeprogram for Vippetangen, Prinsipp- og strategiplan for Havnepromenaden samt Oslo Havneplan vil danne grunnlag for det videre planarbeidet.

– Forslag til områderegulering skal konsekvensutredes i henhold til utredningsprogram fra Fjordbyplanen og planprogram for Fjordtrikken, skriver PBE.

I brevet ber etaten om innspill til planarbeidet tidlig i prosessen. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn før det bearbeides videre og oversendes byrådet for politisk behandling.

PBE forventer at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn våren/sommeren 2021.

Se også Se også om kjempesuksessen på Vippa som nå jakter nye lokaler på Estate Play her: