KJØPEKRAFT: Det er viktig å bygge boligstørrelser som markedet etterspør og har kjøpekraft til, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.
KJØPEKRAFT: Det er viktig å bygge boligstørrelser som markedet etterspør og har kjøpekraft til, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

– Det bør bygges opp mot 6.000 boliger per år i Oslo

OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj mener det bør tilrettelegges for en boligproduksjon på opp mot 6.000 boliger per år i noen år framover for å demme opp for flere år med boligunderskudd.

Publisert Sist oppdatert

– For å sikre at flere kan komme inn på boligmarkedet, er det viktigste virkemiddelet å utvikle steder og bygge nok boliger der folk ønsker å bo. Det bør tilrettelegges for en boligproduksjon på opp mot 6-000 boliger per år i noen år framover for å demme opp for flere år med boligunderskudd. Boligbyggingen på lengre sikt må samsvare med veksten i antall husholdninger. Det er en kommunal oppgave å legge til rette for det, skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Uttalelsen er sendt i forbindelse med at kommuneplanens arealdel – Oslo mot 2040 – skal revideres. Ifølge Siraj bør «Økt boligbygging – med kvalitet og variasjon» som plan- og utredningstema ha en sentral plass i revisjonen av arealdelen, men bør suppleres med et konkret mål for boligreguleringen.

– Det må reguleres flere boliger fordelt på mange steder i kommunen. Det fordrer at nødvendig overordnet plangrunnlag er på plass. Flere mindre reguleringer er bedre enn noen få store, da det er begrenset hvor mange boliger markedet kan absorbere innenfor et begrenset område. Planer med færre grunneiere, naboer og dertil hensyn kan også ha en raskere prosess, skriver han i uttalelsen.

Siraj påpeker også at det er viktig å bygge boligstørrelser som markedet etterspør og har kjøpekraft til.

– OBOS ser at etterspørselen etter mindre leiligheter stadig er stor, da vi har svært få 2-roms leiligheter ledig i de store byene. Dette forteller oss at leilighetsnormen må revideres og tilpasses dagens etterspørsel slik at det åpnes opp for flere mindre leiligheter.

Han understreker at det er mer klimavennlig å bygge mange små enn få store leiligheter sentralt, ettersom dette reduserer det totale transportbehovet. Det legger også grunnlaget for mer byliv og aktive nabolag.

– For å raskt øke boligproduksjonen og oppnå et visst volum, må det åpnes for mer bymessig karakter og tilbud i randsonene utenfor indre by, særlig der kollektivtilbudet er godt. Gode utviklingsprosjekter i ytre by bør prioriteres like høyt i PBE sin saksbehandling som prosjekter i indre by.

Siraj mener også at boligbygging ikke må nedprioriteres «i forhold til alle andre gode hensyn ved planutformingen»

– Det blir viktig å gi føringer for når boligbygging skal veie tyngst ved målkonflikter. I mange utbyggingsprosjekter, og særlig i indre by, vil det være vanskelig å oppfylle alle ønsker og krav til bl.a. ulike vernehensyn, grønnstruktur, uteoppholdsarealer, blågrønne løsninger, overvannshåndtering og støy samtidig.

Siraj mener også at det bør tillates høy utnyttelse i større omkrets/avstand til definerte regionale knutepunkt og stasjonsnære områder.

Powered by Labrador CMS