REKKEHUS: Planforslaget legger opp til rekkehusstruktur, hvor enkelte enheter er horisontaldelt eller befinner seg i sokkel.
REKKEHUS: Planforslaget legger opp til rekkehusstruktur, hvor enkelte enheter er horisontaldelt eller befinner seg i sokkel.

Denne landbrukseiendommen kan bli boligprosjekt

Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Profier AS ønsker å oppføre 40 boenheter på Gjettum.

Publisert

– Planforslaget vil helhetlig sett forsterke både etablert og pågående fortetting nær Gjettum stasjon med moderat småhusbebyggelse i form av rekkehus som grenser til eksisterende småhusbebyggelse, barnehage og verneområdet i nord, skriver fagkyndig Make Arkitekter i planforslaget for Gjettumveien 95.

Planområdet utgjør den sørligste delen av landbrukseiendommen Gjettum Gård, og følger i nord grensen for Kolsås Dælivann landskapsvernområde. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Den delen av planområdet som har vært benyttet til jordbruksformål, utgjør ca. 8 dekar.

– Mye av dette arealet er steinholdig med grunn jord. Det er et begrenset areal på 4-5 dekar med matjord av brukbar kvalitet, men arealet er uhensiktsmessig å drive på grunn av størrelsen og arronderingen med to åkerholmer. For øvrig består planområdet av en eldre bygning og noe blandet løvskog, opplyser arkitektselskapet.

Planområdet omfatter også deler av eksisterende areal for barnehage, hvor det foreslås en mindre arealoverføring for å gjøre det mulig å etablere manglende fortau langs Gjettumveien.

Eksisterende bolig (gartnerbolig flyttet fra Lillehammer i 1943) foreslås bevart.

– Vi legger opp til totalt 40 boligenheter, inkludert gartnerboligen, i rekkehusstruktur hvor enkelte enheter er horisontaldelt eller befinner seg i sokkel. Minste uteoppholdsareal skal ikke utgjøre mindre enn 175 kvadratmeter pr. enhet, hvorav 80 prosent på terreng, fremgår det av planforslaget.

Tiltakshaver er Gjettum Utvikling AS, som eies av Profier.