900 BOLIGER: Eiendoms- og byfornyelsesetaten har planer om 900 boliger, skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken) på Bama-tomten.
900 BOLIGER: Eiendoms- og byfornyelsesetaten har planer om 900 boliger, skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken) på Bama-tomten.

Ber om at Oslo kommune deler opp gigantplanen på Økern

Aksjonsgruppa «Bygg ungdomsskole på Økern» frykter at kommunen prøver å fremme en for kompleks reguleringsplan med for mange elementer med motstridende hensyn, slik at plansaken blir unødig forsinket.

Publisert

I fjor sommer skrev Estate Nyheter at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har omfattende planer for det 104 mål store planområdet Økern Torg. Av planforslaget fremgikk det at EBY har som mål å utvikle området med hovedformålene bolig, skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken). I planforslaget ble det skissert 1.000 boliger.

Av planforslaget som ble lagt ut på nytt offentlig ettersyn i juni i år, fremgår det at antall boliger er redusert til ca. 900 boliger.

Det har allerede kommet en rekke høringsuttalelser, deriblant fra Aksjonsgruppa «Bygg ungdomsskole på Økern». Gruppa har sitt utspring fra FAU ved Løren skole og støttes av FAU ved Refstad skole. I uttalelsen vektlegger gruppa særlig at «det ikke er rom for ytterligere forsinkelser i reguleringsplanarbeidet som kan påvirke ferdigstillelse av Økern ungdomsskole til skolestart 2026, samt at behovet for mer aktivitetsareal for barn og unge tilsier at planområdet bør begrenses til bare å omfatte ungdomsskolen».

- Plan- og bygningsetaten har i sin fremstilling ved offentlig ettersyn beskrevet at planen fremdeles har behov for å bearbeides før den kan sendes til politisk vedtaksbehandling. Etaten anbefaler planen med tre forbehold, hvorav ingen forhold angår ungdomsskolen. Vi er bekymret for at bearbeidingen kan utløse krav om ny høring eller begrenset høring. Dette vil i så fall forsinke fremdriften for skolebyggingen, noe vi mener er en uakseptabel risiko, heter det i høringsinnspillet.

Aksjonsgruppa mener derfor at det er nødvendig å dele planen for å sikre fremdriften for skolebyggingen.

- Vi er fremdeles bekymret for at kommunen (EBY) prøver å fremme en for kompleks reguleringsplan med for mange elementer med motstridende hensyn, slik at plansaken blir unødig forsinket i behandlingen av reguleringsplanen. Det er viktig å påpeke at vi ser kommunens behov for å sikre både boliger for vanskeligstilte og eldre, og at planen har mange gode elementer. Dessverre er det i fremdriften til planforslaget brukt mye tid i forberedende arbeider, slik at fremdriften til skolebyggingen lider under denne planleggingen.

I høringsinnspillet vises det også til at det i lokalsamfunnet er et økende engasjement for å omdisponere større deler av planområdet til sportsaktiviteter og areal for ballspill. Aksjonsgruppa er enig i at det er et stort behov for mer areal til både organisert og uorganisert aktivitet for store barn og ungdom i området.

- Vi mener at dersom alle disse behovene skal imøtekommes, er det helt avgjørende at skoletomta skilles ut som en egen reguleringssak, slik at skolen er klar til bruk ved skolestart 2026. Vi mener at det vil ta for lang tid å behandle alle hensyn opp mot hverandre, og at behandlingstiden for plansaken vil drøye ut i tid med diskusjoner om elementer som ikke berører ungdomsskolen direkte.

Powered by Labrador CMS