Aktuelt:

KOM IKKE NOEN VEI: Huseieren i Bærum åpnet ikke Digipost og fikk ikke med seg at han var ilagt løpende dagbøter på 5000 kroner. Mannen klagde, men kommunen har nå avvist klagen. (Ill. foto)
KOM IKKE NOEN VEI: Huseieren i Bærum åpnet ikke Digipost og fikk ikke med seg at han var ilagt løpende dagbøter på 5000 kroner. Mannen klagde, men kommunen har nå avvist klagen. (Ill. foto)

Bærum kommune står på sitt - avviser klage fra huseier som fikk 800.000 kroner i tvangsmulkt

- Ikke urimelig at klager blir skadelidende, sier kommunen og viser til at klagen er fremsatt etter klagefristen.

Publisert Sist oppdatert

I august i fjor omtalte Estate Nyheter at en huseier i Bærum var ilagt en tvangsmulkt på 800.000 kroner for å ha utført ulovlige tiltak på eiendommen sin. Byggesaksavdelingen fikk i 2019 et anonymt varsel om at huseieren i 60-årene var i ferd med å utføre byggetiltak som var søknadspliktige.

Byggesaksavdelingen sendte deretter et brev til huseieren, hvor de ba ham om en redegjørelse for tiltakene. Brevet ble sendt til mannen via Digipost, som er en digital postkasse.

Brevet ble ikke besvart, og kommunen fattet vedtak om pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning. Heller ikke dette brevet ble besvart, og kommunen varslet dermed om at de ville vurdere å ilegge tvangsmulkt hvis arbeidene ikke ble stanset.

Mulkten ble fastsatt 50.000 kroner som engangsbeløp, samt 5000 kroner per dag hvis overtredelsene fortsatte.

Men arbeidene blir ikke innstilt og kommunen får ingen tilbakemelding fra huseieren. Etter hvert gjør en nabo av huseieren oppmerksom på at det løper en sak mot ham fra byggesaksavdelingen i kommunen.

På dette tidspunktet har det gått ett år siden kommunen startet saken. Huseieren sender en epost til kommunen, hvor han viser til at han ikke har mottatt noe brev fra kommunen, «med unntak av faktura på vann og renovasjon». Deretter oppgir mannen sitt telefonnummer og sin boligadresse, hvor han kan kontaktes.

Kommunen fortsetter deretter å sende brev til mannens digitale postkasse, og fatter i september 2019 vedtak om å iverksette dagbøtene på 5000 kroner med tillegg av tvangsmulkten på 50.000 kroner. Heller ikke dette brevet får mannen med seg.

I april 2020 er totalsummen på dagsbøtene og engangsmulkten kommet opp i 800.000 kroner. Denne gangen sender kommunen faktura til mannens vanlige postkasse på hans hjemmeadresse.

Da mannen åpner brevet, tar han kontakt med kommunen, og redegjør for at han aldri har brukt Digipost. Huseieren avviser kravet. Kommunen sender deretter et nytt brev – til hans digitale postkasse – hvor det vises til at dokumentene «er kommet frem til Dem, selv om de eventuelt ikke har åpnet forsendelsene».

Huseieren velger deretter å innhente juridisk bistand. I juni i fjor sendte advokat Helga Sophie E. Bocchetti i advokatfirmaet Salomon Johansen brev til byggesaksavdelingen i Bærum kommune på vegne av mannen. I brevet viser Bocchetti til at huseieren er «av den gamle skolen og foretrekker ordinær post fremfor elektronisk post».

Det understrekes også at dette har blitt forklart fra mannen overfor kommunen flere ganger, og at huseieren har bedt om å få brev gjennom ordinær post.

Advokaten viser til at kommunen til tross for dette har fortsatt å sende brev og vedtak til Digipost. Videre anføres det at det følger av forarbeidene til plan og bygningsloven at tvangsmulkt ikke kan innkreves hvis det foreligger «hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den ansvarlige». Advokaten avviser at kommunen kan kreve inndrivelse av tvangsmulkt.

- Klager har tatt en risiko

Nå har kommunen behandlet klagen. I brevet fra kommunen, som er datert 23. februar i år, fremgår det at klagen avvises. Begrunnelsen er «at fristen for å klage er oversittet». Kommunen er helt klar på at mannen var for sen med å klage.

I medhold av forvaltningsloven kan en klage tas under behandling selv om klageren har oversittet klagefristen, dersom parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå - eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

Bærum kommune mener det ikke foreligger «særlige grunner»:

- Etter kommunens syn er det ikke er urimelig at klager blir skadelidende på grunn av sakens utfall dersom det ikke gis oppreisning for oversittelse av klagefristen. Klager har tatt en risiko ved å utføre omfattende arbeider på eiendommen uten først å undersøke om de var søknadspliktige. Han har også unnlatt å etterkomme kommunens oppfordring om å sette seg inn i bruken av Digipost for å sikre seg mot at ytterligere post forble ulest og har heller ikke på annen måte forsøkt å få kjennskap til saksstatus. Kommunen har hatt fremdrift i ulovlighetsoppfølgingen samtidig som klager har hatt god tid på seg både til å komme med merknader til kommunens vurdering av saken før det ble fattet vedtak og til å iverksette tiltak for å bringe saken i orden, skriver kommunen i brevet til huseieren.

Og videre:

- Saksbehandlingen har ikke vært egnet til å skape en berettiget forventning hos klager om å få gjennomført tiltakene. Det er presisert at formålet med tvangsmulkt er at det skal virke som et oppfyllelsespress, ikke at tiltakshaver skal påføres straff.

Ytterligere dagbøter?

Spørsmålet er så om huseieren nå har blitt påført ytterligere dagbøter på 5000 kroner dagen siden april 2020, altså for rundt 300 dager. I så fall må mannen belage seg på ytterligere en faktura, på rundt halvannen million kroner, i tillegg til mulkten på 800.000 kroner som allerede er ilagt.

Vanlig praksis er imidlertid at ulovlighetssaker settes i bero mens klagesaker pågår. I sitt svarbrev til mannen går ikke kommunen inn på dette temaet.

Det er for øvrig verdt å merke seg at Bærum kommune selv brukte god tid å behandle klagesaken. Mannens klage på tvangsmulkten ble sendt kommunen i juni 2020, og ble ikke besvart før i slutten av februar i år, noe som innebærer en saksbehandlingstid på rundt åtte måneder.