Juss:

POSTKASSE-KRØLL: Huseieren i Bærum fikk brev etter brev med varsel om dagsbøter fra byggesaksavdelingen i sin digitale postkasse. Siden mannen kun forholdt seg til sin ordinære postkasse, kom bøtene etter hvert opp i svimlende beløp. (Ill. foto)

Åpnet ikke Digipost – må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt

Mens huseieren var uvitende om brevene som hopet seg opp i hans digitale postkasse, økte kommunen straffegebyrene for hver eneste dag.

Publisert Sist oppdatert

I april 2018 fikk byggesaksavdelingen i Bærum et anonymt varsel om at en huseier i 60-årene i Bærum var i ferd med å utføre byggetiltak som var søknadspliktige.

Byggesaksavdelingen sendte deretter et brev til huseieren, hvor de ba ham om en redegjørelse for tiltakene. Brevet ble sendt til mannen via Digipost, som er en digital postkasse.

Brevet ble ikke besvart, og kommunen fattet vedtak om pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning. Heller ikke dette brevet ble besvart, og kommunen varslet dermed om at de ville vurdere å ilegge tvangsmulkt hvis arbeidene ikke ble stanset.

Mulkten ble fastsatt 50.000 kroner som engangsbeløp, samt 5000 kroner per dag hvis overtredelsene fortsatte.

Fikk beskjed av nabo

Men arbeidene blir ikke innstilt og kommunen får ingen tilbakemelding fra huseieren. Etter hvert gjør en nabo av huseieren oppmerksom på at det løper en sak mot ham fra byggesaksavdelingen i kommunen.

På dette tidspunktet har det gått ett år siden kommunen startet saken. Huseieren sender en epost til kommunen, hvor han viser til at han ikke har mottatt noe brev fra kommunen, «med unntak av faktura på vann og renovasjon». Deretter oppgir mannen sitt telefonnummer og sin boligadresse, hvor han kan kontaktes.

Kommunen fortsetter deretter å sende brev til mannens digitale postkasse, og fatter i september 2019 vedtak om å iverksette dagbøtene på 5000 kroner med tillegg av tvangsmulkten på 50.000 kroner. Heller ikke dette brevet får mannen med seg.

I april 2020 er totalsummen på dagsbøtene og engangsmulkten kommet opp i 800.000 kroner. Denne gangen sender kommunen faktura til mannens vanlige postkasse på hans hjemmeadresse.

Da mannen åpner brevet, tar han kontakt med kommunen, og redegjør for at han aldri har brukt Digipost. Huseieren avviser kravet. Kommunen sender deretter et nytt brev – til hans digitale postkasse – hvor det vises til at dokumentene «er kommet frem til Dem, selv om de eventuelt ikke har åpnet forsendelsene».

BISTÅR HUSEIER: Advokat Helga Sophie E. Bocchetti.

Huseieren velger deretter å innhente juridisk bistand. I juni i år sender advokat Helga Sophie E. Bocchetti i advokatfirmaet Salomon Johansen brev til byggesaksavdelingen i Bærum kommune på vegne av mannen. I brevet viser Bocchetti til at huseieren er «av den gamle skolen og foretrekker ordinær post fremfor elektronisk post».

Det understrekes også at dette har blitt forklart fra mannen overfor kommunen flere ganger, og at huseieren har bedt om å få brev gjennom ordinær post.

Advokaten viser til at kommunen til tross for dette har fortsatt å sende brev og vedtak til Digipost. Videre anføres det at det følger av forarbeidene til plan og bygningsloven at tvangsmulkt ikke kan innkreves hvis det foreligger «hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den ansvarlige». Advokaten avviser at kommunen kan kreve inndrivelse av tvangsmulkt.

- Må tilrettelegge systemet

- Den klare hovedregel er at forvaltningen kan henvende seg til andre ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, jf. forvaltningsloven § 15a, sier advokatfullmektig Sindre Dyrhovden i advokatfirmaet CLP.

REDEGJØR FOR REGLER: Advokatfullmektig Sindre Dyrhovden.

Dyrhovden bistår primært klienter i internett-, IT-, telekommunikasjons-, -og teknologibransjen. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag om forvaltningens adgang til å drive elektronisk kommunikasjon og ikke konkret angående denne saken.

- Dette gjelder òg for forvaltningens underretning om enkeltvedtak, forhåndsvarsler, og andre meldinger av særlig betydning for den enkeltes rettsstilling – så fremt mottaker ikke har reservert seg mot slike kommunikasjonsmidler på forhånd, jf. eForvaltningsforskriften ("efvf") § 8, jf. § 9, fortsetter han.

Ved elektronisk underretning av enkeltvedtak vil en eventuell klagefrist begynner å løpe allerede fra det tidspunkt vedtaket er gjort tilgjengelig for mottaker i henhold til eForvaltningsforskriften. § 8, og varsel om dette er sendt, jf. eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd, påpeker Dyrhovden.

- Forvaltningsorganet må likevel tilrettelegge systemet slik at det registrerer når mottaker har skaffet seg tilgang til vedtaket, jf. eForvaltningsforskriften § 8 femte ledd. Dersom mottaker ikke har skaffet seg tilgang til vedtaket innen én uke fra varsel ble sendt første gang, skal vedkommende varsles på nytt. Dette gjelder likevel ikke dersom enkeltvedtaket sendes til en elektronisk adresse mottaker selv har oppgitt, sier Sindre Dyrhovden.

Huseierens advokat Helga Sophie E. Bocchetti har anmodet om at klagen gis utsettende virkning, slik at vedtaket om tvangsmulkten ikke effektueres før klagesaken er avgjort.

Samtidig opplyses det at huseieren er innstilt på å følge de pålegg som er fremsatt av kommunen, og arkitekt vil bli engasjert for bistand til å søke om nødvendig tillatelse for tiltakene som er utført.

- Vi har ennå ikke fått svar fra Bærum kommune. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier Bocchetti til Estate Nyheter.

Powered by Labrador CMS