advokat Ingrid Johanne Dahlberg og advokat/partner Christian Kjellby Nesset – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – SANDS

Viktige forenklinger i byggesaksreglene ved skade på bygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått nye regler som vil gi enklere og raskere saksbehandling etter skader på bygg.

Publisert

Artikkelforfatterne er advokat Ingrid Johanne Dahlberg og advokat/partner Christian Kjellby Nesset – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – SANDS

Et av hovedforslagene er at enkelte nødvendige sikringstiltak for skadede bygg unntas søknadsplikt. Forslaget ble sendt ut på høring i begynnelsen av mai, og kan tre i kraft så snart som 1. juli 2017. De nye reglene vil blant annet bidra til enklere og mer effektive forsikringsoppgjør – og dermed være til stor fordel for forsikringsselskapene.

Ulik praksis etter gjeldende regelverk

Når et byggverk blir ødelagt av akutte hendelser som brann, naturskade eller ulykke er det avgjørende å gjennomføre sikringstiltak raskt. Hensikten med dette er ofte å begrense skadeomfanget, og å hindre at bygget utgjør unødig fare eller ulempe for omgivelsene eller ansatte og tredjeparter. Etter dagens regelverk er en stor del av nødvendige sikringstiltak søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Kommunene har imidlertid ulik praksis med hensyn til hvilke sikringstiltak som utløser søknadsplikt. Dette medfører lite forutsigbarhet, samt fare for ytterligere tap og skade på bygget under saksbehandlingstiden. Departementet har fremhevet at krav om søknad for nødvendige sikringstiltak i de fleste tilfeller fremstår som urimelig og lite formålstjenlig. Det er derfor foreslått en presisering i saksbehandlingsforskriften om at enkelte nødvendige sikringstiltak er unntatt søknadsplikt.

Skadeoppgjør kan bli rimeligere og mer effektive

Forsikringsnæringen er en av aktørene som har påpekt at byggesaksbehandlingen i større skadesaker varierer fra kommune til kommune. Forsikringsnæringen har mellom 600-800 større bygningsskader i året, hvor de opplever at uforutsigbar og ulik byggesaksbehandling medfører unødige tilleggskostnader. Dette gjelder både for eiendomseiere som er rammet av den akutte hendelsen og samfunnet for øvrig. Forsikringsnæringen har opplyst at skadekostnadene i denne typen saker er rundt kr 3 milliarder per år – noe som betyr at kostnadene er på ca. kr 800 000 per dag.

Nødvendige sikringstiltak unntas søknadsplikt

For å bidra til mer effektiv håndtering av slike skadesaker, har departementet derfor foreslått nye bestemmelser i saksbehandlingsforskriften (SAK). Innholdet i bestemmelsene går i hovedsak ut på at det

• Ikke er nødvendig å søke kommunen for å gjøre nødvendige sikringstiltak på bygget (ny § 4-4).

• Ikke er nødvendig å varsle naboer til bygget når man søker om å rive det (§ 5-2 femte ledd nytt andre punktum). Unntaket for søknadsplikt i ny § 4-4 gjelder også byggverk som etter plan- og bygningsloven er gitt bevaringsstatus i plan. En klar forutsetning for å sette i gang med sikringstiltak på bygg med bevaringsstatus, er at tiltakshaver har avklart nærmere med kommunen hvilke sikringstiltak som kan gjennomføres. En slik avklaring kan gis i forhåndskonferanse.

• Forhåndskonferanse mellom kommune, bygningseier og eventuelle andre fagmyndigheter skal avholdes innen 3 dager (§ 7-1 første ledd bokstav a nytt andre punktum).

Hovedregelen er at forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen 2 uker. En tidsfrist på kun 3 dager er dermed en klar forbedring, som også vil bidra til raskere avklaring ved forsikringsoppgjør.

Pålegg om utbedring og sikring kun for bygg med bevaringsstatus i plan

Etter dagens regelverk kan kommunen i henhold til bestemmelser i SAK §§ 19-5 og 19-6 gi pålegg om utbedring og sikring av bygninger med «høy bevaringsverdi». Bruk av pålegg etter disse bestemmelsene krever en skjønnsmessig vurdering av kommunen. Dette innebærer risiko for uforutsigbarhet og forskjellsbehandling av bygningseiere. Departementet har derfor foreslått en forenkling av reglene også her – slik at pålegg om utbedring og sikring bare skal kunne gis til bygg som er gitt bevaringsstatus i plan, og ikke bygg som anses som bevaringsverdig etter en skjønnsmessig vurdering.

Høringsfristen for forslaget er 9. juni 2017. Endringene er foreslått med ikrafttredelse 1. juli 2017.

Powered by Labrador CMS