PARK: Boligenes uteareal grenser opp mot en etablert park.
PARK: Boligenes uteareal grenser opp mot en etablert park.

Vil bygge 50 boliger på Stabekk

Jernbaneveien Utvikling AS ønsker å oppføre en urban bebyggelse i 4-5 etasjer.

Publisert

– Planområdet har en sentral beliggenhet på Stabekk sentrum med god tilgang på alt av service- og handelstilbud samt god kollektivdekning, skrev Arcasa Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bærum i juni.

Av henvendelsen fremkommer det at Jernbaneveien Utvikling AS ønsker å oppføre en urban bebyggelse mot syd og øst i 4-5 etasjer. Bebyggelsen skjermer for en utehage/ park mot vest. Alle leiligheter i prosjektet vil henvende seg mot sol og stille side.

– Boligenes uteareal grenser opp mot en etablert park. I overgangssone mellom uteareal og park tenkes etablert en dam for åpen overvannshåndtering i tråd med utarbeidet overordnet skisse for byrom i Stabekk sentrum ( 2017). Bevaringsverdige bygninger tenkes rundt et miljøtorg i planområdets vestre hjørne, heter det i bestilling av oppstartsmøte.

Det skisseres ca. 50 boliger i prosjektet.

I planområdet er det registrert to bevaringsverdige bygninger. Forslaget forutsetter at den ene bygningen flyttes innenfor planområdet, slik at det dannes et kulturminnemiljø i planområdets nordvestre hjørne.

Det er vist to arkitektoniske grep, som baserer seg på samme hovedgrep, men litt forskjellig arkitektonisk utforming. Hovedgrepet som er felles for begge alternativer, innebærer en gjennomgangsmulighet i områdets sørøstre hjørne.

Ifølge Purehelp.no har Jernbaneveien Utvikling AS følgende aksjonærer:

-Hein Holding AS (Stig Hvinden), 30%

-Sandal Kapital AS (Pål Trygve Sandal), 17,5%

-Hasig Eiendom AS (Mari Helen Gulsvik), 17,5%

-Haug Invest AS (Hans Martin Haug), 17,5%

-Lbm Invest AS (Stian Nicolaus), 17,5%

Alle de fem nevnte personene var til stede på oppstartsmøtet hos PBE. Der anbefalte etaten at «man avventer oppstart/varsling av detaljregulering for felt S15 til eiendomsforholdene er avklart og overvannshåndteringen er vurdert og fastlagt».

– Dette må være på plass før det kan gis mer detaljerte rammer for utvikling av området. Bærum kommune vil involvere grunneierne i utarbeidelsen av reguleringsplan for gater og byrom, herunder løsninger for overvannshåndtering, uttalte PBE, ifølge møtereferatet.

Forslagsstiller ytret ønske om tidlig og tett involvering.