TÅRNPARKEN: Prosjektet har fått navnet Tårnparken. Skissen er fra mulighetsstudien.
TÅRNPARKEN: Prosjektet har fått navnet Tårnparken. Skissen er fra mulighetsstudien.

Stor-Oslo Invest og Brødrene Jensen vil bygge 950 boliger på Haraldrud

Utbyggerne har ambisjoner om å transformere Knud Bryns vei 1-5 fra industriområde til et attraktivt boligområde.

Publisert

På vegne av Knud Bryns Vei 1 AS ved Stor-Oslo Eiendom AS har A-Lab bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Knud Bryns vei 1-5 på Haraldrud i Oslo. Bak Knud Bryns Vei 1 AS står Stor-Oslo Invest AS og Brødrene Jensen AS. Det sistnevnte selskapet har samarbeidet med Stor-Oslo Eiendom i en årrekke, og i fjor skrev Estate Nyheter at Brødrene Jensen hadde en samlet bunnlinje på over 1 milliard kroner de 6 foregående årene.

Prosjektansvarlig Geir Johnsen i Stor-Oslo Eiendom sier at transformasjonen av det 43,8 dekar store planområdet er krevende.

– Området skal transformeres fra lager og logistikk til boliger, samtidig som flere renovasjonsvirksomheter er naboer. Vi mener imidlertid at vi skal få til et godt prosjekt med gode bomiljøer, som vil følge opp Oxer Eiendom sin pågående planprosess langs Kabelgata, sier Johnsen.

Utfordringene er først og fremst knyttet til Norsk Gjenvinning sin tilstedeværelse med mye tungtrafikk i Knud Bryns vei. Anlegget, slik det fremstår i dag, er en utfordrende nabo for boliger og barnehage.

– Vi opplever at Norsk Gjenvinning er en ansvarlig og fremtidsrettet virksomhet, og vi har en god dialog med selskapet. Det er dessuten igangsatt en regulering for at tungtrafikken skal flyttes til en tverrgate mellom Haraldrudveien og Brobekkveien, påpeker han.

Etter Stor-Oslo Eiendom sitt syn er også planinitiativet i tråd med overordnede kommunale planer.

I henvendelsen til PBE skisseres det en samlet bebyggelse på 73.328 kvadratmeter med opptil 12 etasjer. Det kan totalt gi 950 boliger.

– Til tross for nærhet til Kabelgata, er det ikke sannsynlig at Knud Bryns vei 1-5 i samme grad vil kunne oppnå aktive første etasjer gjennom handel og service, men vil i hovedsak være et boligområde. Stor-Oslo Eiendom ser dog potensial i å aktivere første etasjene gjennom å legge til rette for sosialt entreprenørskap og alternative virksomheter, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Arkitektselskapet viser også til at Haraldrud er ett av flere utviklingsområder rundt Økern som er i transformasjon fra å være preget av industri og logistikk, til å kunne bli levende byområder integrert i Oslos byvev, som en naturlig forlengelse av indre by.

– Knud Bryns vei 1-5 ligger i hjertet av Hovinbyen, og grenser direkte opp mot det fremtidige boligområdet og det gryende kulturmiljøet i tilknytning til Kabelgata.

Det er Stor-Oslo Eiendom sin ambisjon at Knud Bryns vei utvikles med tett kobling til områdene rundt Kabelgata, både skalamessig, formalt og romlig. Samtidig
skal prosjektet bidra til å styrke områdets stedsidentitet gjennom å tilføre trivselsfremmende omgivelseskvalitet i form av interessante og aktive funksjoner, byrom og sosiale møteplasser.

Et planområde på 44 dekar gir et krav til torg og møteplasser på ca. 4.000 kvadratmeter.

For å gi maksimal merverdi av disse arealene, ikke bare for nabolaget men også andre omkringliggende områder, prioriteres det å knytte møteplasser og byrom
sammen, gjennom et sterkt samlende og grønt grep.

Av henvendelsen til PBE fremkommer det også at Byråd for byutvikling og PBE har oppfordret forslagsstiller til å omgående omregulere eiendommene til boliger i henhold til Strategisk plan for Hovinbyen og VPOR Haraldrud. Dette for å snarest kunne bidra til en økning av kommunens boligreserve.

Powered by Labrador CMS