VIL BIDRA: Henrik Melder, administrerende direktør i SBB Samfunnsbygg AS, er klar for å avlaste kommunene med å designe fremtidens boliger for eldre.

Kommunene kan spare milliarder på gode boligløsninger for de eldre

En rapport utarbeidet av Agenda Kaupang slår fast at kommunene kan spare milliardbeløp ved å tilrettelegge for en helhetlig boligpolitikk for eldre.

Publisert

Rapporten, som er utarbeidet for SBB Samfunnsbygg AS, konkluderer med at den eksisterende boligpolitikken mangler bærekraft til å håndtere de fremtidige utfordringene som følger med en stadig voksende eldre befolkning.

SBB mener den endrede demografien, hvor vi går inn i en periode med fallende barnekull, økende andel eldre og uendret antall personer i yrkesaktiv alder, krever nytenkning og nye løsninger for tjenestetilbudet for å kunne opprettholde et godt velferdstilbud til innbyggerne.

– For å bidra til utvikling av bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunene, må hver enkelt kommune ha en sentrumsorientert arealpolitikk med en godt planlagt utvikling av boliger og botilbud for eldre. Dette vil muliggjøre at flere eldre kan fortsette å bo i egne hjem lengre, opprettholde en uavhengig og aktiv livsstil, og dermed bidra til en mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. En slik arealpolitikk fremmer ikke bare bærekraft, men kan også forbedre livskvaliteten for de eldre innbyggerne, sier rådgiver i Agenda Kaupang, Rune Holbæk.

Agenda Kaupang har utviklet en modell for SBB Samfunnsbygg som prognostiserer på kommunenivå behovet for ulike boligtyper og botilbud for eldre over 67 år frem mot 2040.

– I tillegg beregner modellen bemanningsbehov og endringer i kostnader til helse- og omsorgstjenester for eldre ved ulike boligprofiler, sier Holbæk.

Modellen indikerer at dersom en kommune reduserer bruken av institusjonsplasser med 6 prosentpoeng for personer over 80 år, kan en typisk kommune med 15 000 innbyggere kutte sine årlige utgifter med så mye som 42 millioner kroner og frigjøre 33 årsverk.

– SBB Samfunnsbygg ønsker å ta på seg et klart samfunnsansvar ved å bidra til å løse disse utfordringene. Vi ønsker å være en pålitelig og verdiskapende partner for kommunene når de planlegger robuste og bærekraftige boligløsninger for sine eldre innbyggere. Med det verktøyet som Agenda Kaupang har utarbeidet for oss, er vi rustet til å hjelpe kommunene med å designe fremtidens boliger for eldre, tilpasset den forventede demografiske sammensetningen i hver enkelt kommune, sier Henrik Melder, administrerende direktør i SBB Samfunnsbygg AS.

Verktøyet kan ifølge SBB hjelpe kommunene med å forbedre planleggingen av fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Det kan også gi innsikt i hvordan disse to rollene kan samordnes og samhandle på en mer effektiv måte. SBB mener det er avgjørende at kommunene allerede nå inntar en proaktiv rolle i boligpolitikken, og at de forankrer en helhetlig boligpolitikk i sine plan- og styringssystemer. Kommuneplanens samfunnsdel og arealplan bør være de overordnede styringsdokumentene for denne tilnærmingen.

Agenda Kaupang-rapporten «Boligbehov for eldre innbyggere fram mot 2040» lanseres på et arrangement på Arendal kino under Arendalsuka 15. august 2023, klokken 09:30.

Powered by Labrador CMS