38 300 KVM: I henvendelsen til PBE ble det skissert et samlet areal på 38 300 kvadratmeter for det «nye» hotellet. (Dark Arkitekter, zinc og Lark Landskap)
38 300 KVM: I henvendelsen til PBE ble det skissert et samlet areal på 38 300 kvadratmeter for det «nye» hotellet. (Dark Arkitekter, zinc og Lark Landskap)

PBE stopper Thons planer om 15 etasjer for Hotel Opera

Etaten mener at planlagt utvikling vil tilsidesette viktige historiske verdier og kvaliteter i eksisterende bystruktur og bylandskap.

Publisert

– Planinitiativet bryter med overordnede føringer og planer for området, og av den grunn mener vi at et planforslag ikke bør føre frem. Foreslått bebyggelse på dette spesifikke stedet vil ikke være riktig for utviklingen av dette viktige området i byen, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i område- og prosessavklaring til det som skulle ha vært et oppstartsmøte.

Som Estate Nyheter skrev i mai, ønsker Thon Hotellbygg AS å utvide Hotell Opera, men på en slik måte at hoveddelen av hotell- og konferansevirksomheten flyttes oppover i etasjene. De nedre etasjene frigjøres for mer utadrettet virksomhet og åpnes mot Dronning Eufemias gate i sør, samt mot vest for å danne en ny fasade mot Christian Frederiks plass.

I henvendelsen til PBE skisseres det et bruksareal på 38 300 kvadratmeter over terreng for det «nye» hotellet. Av dette utgjør 5 300 kvadratmeter forretning, tjenesteyting og bevertning. I henvendelsen til PBE ble det oppgitt at 15 etasjer over terreng er det maksimale for hotellet.

Nå har imidlertid PBE besluttet å stoppe planinitiativet.

– Foreslåtte høyder og volum vil forringe betydningen av viktige siktlinjer i byen, betydningsfulle byggverk, viktige kulturminner og landskapstrekk, skriver PBE.

– Ut fra en vurdering av de kulturhistoriske verdiene, estetikk, byforming og landskapstilpasninger sett opp mot hensynet til utviklingspotensial, konstaterer vi at planlagt utvikling vil tilsidesette viktige historiske verdier og kvaliteter i det eksisterende bystruktur- og landskapet. Byrommet har behov for en reparasjon som bygger opp under byliv og samspiller med eksisterende bebyggelse, samt åpner opp byen mot fjorden. Tiltak som foreslås, må ikke forsterke de utfordringene som allerede er der, heter det i område- og prosessavklaringen.