900 BOLIGER: Oslo kommune vil blant annet bygge 900 boliger på Bama-tomten.
900 BOLIGER: Oslo kommune vil blant annet bygge 900 boliger på Bama-tomten.

Oslo kommunes gigantprosjekt på Økern: «Svikter barn og unges interesser»

Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har som mål å utvikle Bama-tomten på Økern med hovedformålene bolig, skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken). I planforslaget, som ligger ute til offentlig ettersyn, er det skissert 900 boliger.

Blant de mange som så langt har sendt høringsuttalelse til planforslaget, er Oslo Idrettskrets. I et brev til Plan- og bygningsetaten skriver kretsen at «planforslaget svikter barn og unges interesser ved at man ikke prioriterer å sette av plass til nye idrettsanlegg i området».

- Idrettskretsen støtter forslaget om å bygge idrettshall i forbindelse med skolen, men samlet sett svekkes anleggskapasiteten for idrett i området som følge av planene. Vi merker oss at dette også blant hovedbudskapene fra lokalmiljøet i forrige høringsrunde, hvor flere organisasjoner (FAU, idrettslag og velforeninger) fremhever at idrettstilbudet må utvikles i takt med befolkningsveksten, heter det i høringsuttalelsen.

I et innspill til planforslaget 13. september i fjor ba Oslo Idrettskrets (OIK) om det settes av areal til nye idrettsanlegg som muliggjør oppnåelse av kommunes målsettinger på idrettsområdet.

- I forslagsstillers tilsvar til OIK hevdes det at idrettstilbudet i området styrkes som følge av planlagt utvikling i området, og det vises til planlagte tiltak i Løren idrettspark. Idrettskretsen er sterkt uenig i dette, da de nye anleggene i idrettsparken i stor grad erstatter utgående kapasitet (idrettshall og ishall). Ny kapasitet som kommer til i idrettsparken, er svært begrenset i omfang, skriver idrettskretsen.

Oslo kommunes behovsplan for idrett, vedtatt i bystyret i desember 2020, har som mål at anleggsdekningen på prioriterte idrettsanlegg minimum skal følge veksten av barn og unge. De prioriterte anleggstypene hvor anleggsdekningen skal forbedres er flerbrukshaller, basishaller (turn), badeanlegg, anlegg for kampsport / dans, kunstisanlegg og friidrettsanlegg. For kunstgressbaner skal anleggsdekningen følge befolkningsutviklingen.

Oslo Idrettskrets mener behovet for flere idrettsanlegg i Lørenområdet er stort – og at behovsplanen for idrett og friluftsliv i Oslo også dokumenterer dette. Som følge av dette «må det avsettes areal til flere idrettsanlegg i planområdet».

- Det bør som et minimum avsettes areal til en 9er kunstgressbane, friplass for friidrett, samt anlegg for kampsport og dans. I tråd med kommunens flerbruksstrategi bør anleggene planlegges integrert i skoleplanene, slik at anleggene kan utnyttes maksimalt, skriver Oslo Idrettskrets i uttalelsen.

Powered by Labrador CMS