TOMANNSBOLIGER: Tiltaket består av fire tomannsboliger med felles underjordisk garasje.
TOMANNSBOLIGER: Tiltaket består av fire tomannsboliger med felles underjordisk garasje.

Må kutte 20 store trær for å få plass til disse boligene på Oslo vest

AS Linolim mener det er urealistisk å plassere bebyggelsen på en god måte hvis færre trer må felles.

Publisert

På vegne av Billingstad-selskapet AS Linolim har Dark Arkitekter bedt om forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Jegerveien 16 – ikke langt unna Gråkammen T-banestasjon. På eiendommen står det i dag en eldre enebolig og to mindre garasjer/uthus. Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen vil søkes revet.

Tiltaket består av fire tomannsboliger med felles underjordisk garasje.

En rekke trær på eiendommen

– Volumene plasseres sentralt på tomten, med felles adkomst sentrert mellom de midterste husene, og en felles underjordisk parkeringskjeller med private trapperom. Volumene forholder seg til reguleringsbestemmelsenes føringer for gesims- og mønehøyder, og har en skala vi mener passer godt inn i et småhusområde, skriver arkitektselskapet om den planlagte bebyggelsen, som er tenkt oppført i tegl.


Det er i dag en rekke trær på eiendommen, og ifølge Dark Arkitekter kan ca. 40 av disse defineres som større trær med stammeomkrets over 90 cm målt 1 m over bakken.

– Trærne har til dels fått vokse og spre seg fritt, uten pleie eller tynning, og står i dag spredt rundt på eiendommen. Ulike plasseringer av bebyggelsen har vært vurdert, men det har vært lagt avgjørende vekt på en plassering som gjør at alle husenes nordre del har fasader mot morgenlyset fra øst, at alle husenes søndre del har fasader mot ettermiddagslyset fra vest, og at alle husene kan ta del i utsynet mot syd, heter det i henvendelsen til PBE.

Hvert tre skal vurderes

Ifølge arkitektselskapet kan det tenkes alternative plasseringer av husene, noe som ville gjort det mulig å beholde ytterlige noen få trær, men «dette ville medført vesentlig reduserte bokvaliteter hva gjelder lys, utsyn og luft mellom husene».

– Vi anser det følgelig ikke realistisk å plassere bebyggelsen på en god måte som ytterligere begrenser antall trær som må felles. Det er fokusert på å bevare større trær i ytterkanten av tomten mot syd og øst. Videre vil det plantes trær mot nord der det i dag kun er spredt/ tynn vegetasjon. Dette for å bevare og ytterligere forsterke tomtens grønne ramme, skriver arkitektselskapet.

Arborist er engasjert for kartlegging og vurdering av hvert enkelt tre. Så langt vurderes det at ca. halvparten av de større trærne kan beholdes, mens halvparten vil søkes felt. I tillegg skal ca. 15 nye trær plantes.