23.800 KVM: Bane Nor Eiendom ønsker å oppføre et kontorbygg på 23.800
kvadratmeter over 7 etasjer, mens PBE foreslår park.
23.800 KVM: Bane Nor Eiendom ønsker å oppføre et kontorbygg på 23.800
kvadratmeter over 7 etasjer, mens PBE foreslår park.

Kontorbygg eller park ved Oslo S: – Gjenåpning av Hovinbekken kan forurense i Bjørvika

Bjørvika Infrastruktur AS er skeptisk til Plan- og bygningsetatens forslag om park med gjenåpning av Hovinbekken i Schweigaards gate.

Publisert

Bane Nor Eiendom foreslår å omregulere Schweigaards gate 41-53 fra jernbaneformål til kontor mm. Planalternativet som fremmes, inneholder kontorformål for nr. 41-51 med utadrettet virksomhet i første etasje. Hensikten er å oppføre et kontorbygg på 23.800
kvadratmeter over 7 etasjer.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et alternativ hvor området som skal utvikles, reguleres til park med gjenåpning av Hovinbekken.

Planforslaget er lagt ut på offentlig ettersyn, og Bjørvika Infrastruktur AS er blant de mange som har sendt inn høringsuttalelse. Selskapet planlegger og realiserer de offentlige byrommene i Bjørvika, i tråd med inngått utbyggingsavtale med Oslo kommune.

Blant Bjørvika Infrastruktur sine anlegg er Havnepromenaden og flere badeanlegg som sjøbadet på Sørenga, Operastranda og øvrige kaianlegg som brukes flittig til rekreasjon og bading. Dette i tråd med Oslo kommunes ambisjon for Fjordbyen.

I et brev til PBE skriver selskapet at Bjørvika og Bispevika i dag, i det store og hele, har god badevannskvalitet, noe byens befolkning vet å sette stor pris på.

– Badevannskvaliteten ble betraktelig bedret da avløpstunnelen Midgardsormen ble satt i drift. Tunnelen fører forurenset vann til Bekkelaget renseanlegg. Bedringene skyldes flere forhold, hvor opprydding i forurensende utslipp til Akerselva og etablering av en ventil som fører vannet fra Hovinbekken inn på Midgardsormen, er blant de vesentligste for vannkvaliteten i Akerselvas nedre del og i sjøen i Bispevika / Bjørvika. For øvrig er det også utført opprydding i forurensede sedimenter i Bispevika / Bjørvika, heter det i brevet.

I forbindelse med at PBE fremmer alternativ som blant annet innebærer park på eiendommen og gjenåpning av Hovinbekken, bemerker Bjørvika Infrastruktur «utfordringene med vannkvaliteten i Hovinbekken, og at denne i dag ikke er egnet for utslipp til elv og sjø, fordi den er en betydelig forurensningskilde».

– Vi stiller oss tvilende til at bekkeåpning er tilstrekkelig tiltak for å unngå at Hovinbekken igjen blir en vesentlig forurensningskilde med utslipp til Akerselva og Bispevika / Bjørvika etter en gjenåpning, skriver Bjørvika Infrastruktur.

– En mulig konsekvens av PBEs alternativ er forurensning av sjøen i Bispevika / Bjørvika og Akerselva med påfølgende konsekvenser for marint liv og rekreasjon/ bading. Vi kan ikke se at dette er utredet, påpeker selskapet.

Powered by Labrador CMS