Lillestrøm er en av byene som skal få handelsetableringer. Foto: Shutterstock.
Lillestrøm er en av byene som skal få handelsetableringer. Foto: Shutterstock.

Handelssjokk i Akershus

Det kan bli satt en stopper for nesten all handelsetablering i Akershus utenfor bysentra.

Publisert

Mandag 10. desember skal de 13 representantene i Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune vedta Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus. Dersom planen blir vedtatt, vil den få store konsekvenser for handelsetableringer i Akershus.

– Den regionale planen for handel, service og senterstruktur i Akershus lener seg veldig på Oslo og Akershus Areal og Transportplan som la rammeverket for videre presisering. I OAAT-planen er det seks regionbyer (utenom Oslo) som kan ha et regionalt nedslagsfelt. Disse er Sandvika, Asker, Jessheim, Lillestrøm, Ås og Ski. Det forslaget som nå foreligger, sier at all handel skal til sentrum. All parkering skal i hovedsak være kortvarig og under bakken, og det skal sykles, gås eller tas kollektivtransport, sier seniorrådgiver og partner Ingvild Landaas i NCM Development.

Seniorrådgiver og partner Ingvild Landaas i NCM Development.
Seniorrådgiver og partner Ingvild Landaas i NCM Development.

Hun mener planen vil legge store begrensninger på handelsutviklingen i Akershus og gi mye makt og uttelling til de etablerte kjøpesentrene.

– Dessuten vil store arealkrevende virksomheter i sentrum virke mot sin hensikt når det gjelder å skape gode byrom. De vil i verste fall bruke flere kvartaler, sier Landaas,

Da administrasjonen i fylket la frem sitt forslag for planen for et knapt år siden, var det en høringsrunde hvor de folkevalgte i fylkesutvalget mente at flere av forslagene var altfor strenge.

Forslaget innebærer at mesteparten av handelen skal lokaliseres til sentrum, nær knutepunkt og kollektivårer. Unntaket er trelast, større byggevarer, landbruksmaskiner, bil og båt. Fylkesutvalget ville ha mer unntak, og ville også ha med brunevarer, hvitevarer og møbler i begrepet plasskrevende varegrupper (som får unntak).

De folkevalgte ville også ha rom for at kommunene kan utarbeide sine egne parkeringsnormer. Administrasjonens forslag var at plasskrevende varegrupper skal ha en parkeringsnorm på 0,7 per 100 kvadratmeter «for å begrense at annen handelsvirksomhet skal kunne etablere seg».

Men til tross for Akershus-politikernes ønsker, opprettholdes mesteparten av de opprinnelige forslagene. Om høringen skriver fylkesrådmannen i Akershus at «Kommuner og næringsaktører slutter seg i hovedsak til fylkesutvalgets tre merknader til forslaget til regional plan for handel, service og senterstruktur, hvor fylkesutvalget løser noe opp i den foreslåtte regionale virkemiddelbruken. Statlige aktører og Oslo kommune mener på sin side at forslaget til regional planbestemmelse og regionale planretningslinjer har gode intensjoner, men vil være utilstrekkelige for å støtte opp om målsettingen om ”rett virksomhet på rett plass”. Disse tre høringsinstansene har vesentlige innvendinger til planforslaget, og i særdeleshet til fylkesutvalgets endringsforslag». Det legges til at «Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Vegvesen og Oslo kommune ønsker seg i stedet tilstramminger og presiseringer i de foreslåtte regionale planretningslinjene».

Dermed vil administrasjonen i Akershus fylkeskommune legge mer vekt på høringuttalelsene til Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen enn de folkevalgte og næringsaktørene i Akershus. «Høringsprosessen har med dette ledet til en avveining av motstridende hensyn som etter fylkesrådmannens vurdering representerer en realitetsjustering uten å gå vesentlig på akkord med planens viktige formål» skriver fylkesrådmannen i innstillingen.

Powered by Labrador CMS