FREMMET INNSIGELSE: Bane NOR fremmet innsigelse til detaljreguleringsplan for bussterminalen i februar 2018.
FREMMET INNSIGELSE: Bane NOR fremmet innsigelse til detaljreguleringsplan for bussterminalen i februar 2018.

Forventer at den foreslåtte bussterminalen over Oslo S fjernes fra kommuneplanen

Bane Nor mener at den foreslåtte bussterminalen, slik den ligger i gjeldende kommuneplan, er «misvisende og skaper inntrykk av at det skal komme en bussterminal over sporene».

Publisert

I forbindelse med at kommuneplanens arealdel (KPA) i Oslo skal revideres, har Bane NOR sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE). Der viser det statlige foretaket til at eksisterende kommuneplan har avsatt et areal på Oslo S til bussterminal.

I sin høringsuttalelse til gjeldende kommuneplan viste Jernbaneverket (nå Bane NOR) til at de forbeholdt seg retten til å fremme innsigelse til tiltaket når det var gjort ytterligere utredninger.

– Det ble i 2017 fremmet et forslag til reguleringsplan for bussterminalen, der det var gjort en grundig konsekvensutredning. Denne konsekvensutredningen viste tydelig at det ikke er mulig å etablere en bussterminal over sporområdene uten at det dette er i vesentlig strid med nasjonale jernbaneinteresser, skriver Bane NOR til PBE.

Selskapet fremmet innsigelse til detaljreguleringsplan for bussterminalen i februar 2018.

– Vi mener at det er grundig dokumentert at tiltaket ikke er mulig å gjennomføre. Bane NOR forventer at kommunen legger dette til grunn og fjerner den foreslåtte bussterminalen fra kommuneplanen, heter det i uttalelsen.

Bane Nor mener at den foreslåtte bussterminalen, slik den ligger i gjeldende kommuneplan, er «misvisende og skaper inntrykk av at det skal komme en bussterminal over sporene».

– Dette gir vanskelige og uforutsigbare planprosesser for omkringliggende områder. Vi forventer at Oslo kommune også gjennomfører en prosess for å finne en realistisk plassering av terminalen, slik at dette kan legges til grunn i videre planlegging i området, fremgår det av henvendelsen.