DRØYT 5 000 KVADRATMETER: OBOS Eiendom ønsker å utvide Manglerud senter med 5 110 kvadratmeter. Ill: Hille Mellbye Arkitekter
DRØYT 5 000 KVADRATMETER: OBOS Eiendom ønsker å utvide Manglerud senter med 5 110 kvadratmeter. Ill: Hille Mellbye Arkitekter

Fikk nei til utvidelse av Manglerud senter

OBOS Eiendom klager på Plan- og bygningsetatens avgjørelse.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av grunneier OBOS Eiendom sendte Hille Mellbye Arkitekter i november i fjor søknad om dispensasjon for utvidelse av Manglerud senter.

– OBOS ønsker å modernisere og samtidig utvide noe den nordre delen av Manglerud senter. Senteret trenger sårt flere og større arealer for utleie for å kunne opprettholde tilbud på viktig etterspørsel fra nærmiljøet. Et vitalt nærsenter er viktig for hele området i dag og den planlagte fortettingen rundt/langs Ring 3, skrev arkitektselskapet i søknaden.

Bygget i 1966

Manglerud senter er bygget i 1966 og har 60 butikker/bevertninger fordelt på 3 etasjer. Det er også to parkeringsplan under bakken.

Les også: – Unødvendig lav utnyttelse av et unikt boområde

Nordøstre del av Manglerud senter, hvor bensinstasjon ligger, foreslås utvidet og påbygget. Det var på søknadstidspunktet ikke besluttet hvor mye av eksisterende nordøstre del som skal beholdes/rives/ombygges. Reell utvidelse i forhold til dagens situasjon blir på totalt 5 110 kvadratmeter BRA.

PBE avslo

Plan- og bygningsetaten (PBE) avslo søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens krav til felles planlegging fordi «tiltaket er i strid med kommuneplan og er avhengig av dispensasjon».

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen det gis dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart større enn ulempene.

Les også: Vil ha NRK til Linderudbyen

– Etaten vurderer det som negativt å innvilge en dispensasjon som vil medføre at man tillater en vesentlig utvidelse og endret bruk, uten en nøyere vurdering av den helhetlige utvikling av området som vil bli utredet i en planprosess, uttalte PBE.

Klage behandles

OBOS har klaget på PBEs avslag, og saken er nå til behandling i byrådsavdeling for byutvikling. I klagen skrev OBOS blant annet at området per i dag «ikke er modent for felles planlegging de neste 15-20 årene».

– Å gjennomføre felles planlegging krever tid og ressurser, uavhengig om det er kommunen eller de private aktører som utfører det. Å bli tvunget til å gjennomføre felles planlegging nå, vil antakelig bety at denne prosessen må gjennomføres på nytt når det nye veisystemet etter hvert blir avklart. Dette er lite hensiktsmessig, skrev OBOS Eiendom, og fortsatte:

– Ved å ikke innvilge dispensasjon fra krav om felles planlegging nå vil Manglerud senter bli tvunget til stagnasjon. Senteret vil tape kunder til de andre senterne. På lang sikt vil det spesielt være beboere i nærområdet som vil være taperne. Færre butikker og kunder er en retning som ikke vil være i tråd med intensjoner i kommuneplanen. Bydelsutvalget ser også at det foreslåtte prosjektet har positive elementer som vil være bra for området. Det må være rom for ombygginger og investeringer i de kommende 15-20 år mens området er satt på vent på grunn av den pågående infrastrukturplanleggingen.