55.941 KVM: Maksimal utnyttelse er oppgitt til 55.941 kvadratmeter.
55.941 KVM: Maksimal utnyttelse er oppgitt til 55.941 kvadratmeter.

Dette hestebeitet kan få 414 boliger

Frost Eiendom ønsker å legge til rette for et nytt boligområde på Vestre Lund i Trondheim sør.

Publisert

– Tomten gir et godt utgangspunkt for å oppnå gode bokvaliteter med optimale forhold for sol og utsikt, grønne omgivelser og kort vei til marka og friluftsområder, heter det i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller er Lund Vestre AS, som eies av Frost Eiendom. På det 108 dekar store planområdet sør i Trondheim foreslås det minimum 414 boenheter fordelt på flermannsboliger, rekkehus og større leilighetsbygg. Planen legger til rette for varierte uteområder, bilfrie boliggater/gatetun, felles møteplasser i blokkleilighetene, torg og et felles grendehus/paviljong. Forslaget rommer også dagligvareforretning og en barnehage.

Flere gangforbindelser knytter området sammen, mot Lundåsen og ned mot Ringvålvegen. En heis gir direkte atkomst ned til gang- og sykkelvegen langs Ringvålvegen, som forbindelse til metrobusstasjonen på Lund og til Åsheim skole.

Planområdet benyttes i dag til hestebeite. Nordre deler av tomten brukes av barn på Lundåsen som friluftsområde og akeområde på vinteren.

Den foreslåtte bebyggelsen på tomten består av to hovedområder; konsentrert blokkbebyggelse med fellesfunksjoner i den øverste delen av området, og flermannsboliger, rekkehus og innslag av eneboliger i det skrånende landskapet mot sørvest, sør og sørøst.

Maksimal utnyttelse er oppgitt til 55.941 kvadratmeter BRA.

Det har tidligere vært vurderinger om behovet for å avsette areal for offentlig tjenesteyting/skole på Vestre Lund. Med endringer i plankartet til areal for skoletomt vil det ha konsekvenser for antall boenheter.

– Dette endres fra 414 til 293 enheter, hvorav 162 boliger reguleres til småhusbebyggelse, fremgår det av planforslaget.

Powered by Labrador CMS