POPULÆRT: PBE viser til at Allas Sea Pool i Helsinki har ca. 300.000 badende gjester i året.
POPULÆRT: PBE viser til at Allas Sea Pool i Helsinki har ca. 300.000 badende gjester i året.

Anbefaler flytende sjøbad sør for Sukkerbiten

Plan- og bygningsetaten mener at plasseringen sør for Sukkerbiten er godt egnet med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet og attraktivitet.

Publisert

Plan- og bygningsetaten (PBE) er av Byrådsavdeling for byutvikling blitt bedt om å vurdere i hvilken grad/ på hvilken måte anbefalingene i mulighetsstudien
«Aktiv vannflate» påvirker bruken av Sukkerbiten. I tillegg er etaten bedt om å gjøre en vurdering av om aktuell bruk av Sukkerbiten påvirker reguleringsmessige forhold for sjøarealene rundt Sukkerbiten.

I et brev til byrådsavdelingen anbefaler PBE at det tilrettelegges for et flytende sjøbad sør for Sukkerbiten.

– Plasseringen vurderes som godt egnet med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet og attraktivitet. Redningsetatene vil ha enkel tilgang til et flytende sjøbad ved Sukkerbiten, både fra land og fra sjøsiden, skriver etaten.

Et flytende sjøbad vil gi området et helårstilbud knyttet til rekreasjon på fjorden. Bading i lukkede basseng sikrer god badevannskvalitet og gir muligheter for oppvarmet vann.

– Selv om badekvaliteten i Bjørvika er forbedret, er det ikke tilrådelig med bading i fjorden rett ved Akerselvas munning pga. utslipp til Akerselva ved store regnskyll, påpeker etaten.

Sjøbadet med tilhørende fasiliteter som garderobe, badstuer, og café, kan enten etableres delvis på land og delvis på sjøen, eller det kan i sin helhet løses som en flytende konstruksjon.

– Det vil være behov for økonomiadkomst til sjøbadet. Til nå er ikke flytende konstruksjoner tatt med i vannregnskapet i Bjørvika. Et flytende sjøbad vil være et reversibelt tiltak som kan flyttes/fjernes, heter det i brevet.

Etaten påpeker også at Bjørvika og kulturinstitusjonene tiltrekker seg svært store folkemengder.

– Eksempelvis har Allas Sea Pool i Helsinki rundt 300.000 badende gjester i året. Et flytende sjøbad med oppvarmet vann vil tiltrekke seg besøkende gjester hele året. Økte folkemengder kan også gi markedsgrunnlag for en mer spontan økonomi med flyttbare installasjoner, sykkelvogner, m.m.

Etter PBEs vurdering vil anbefalingene i Aktiv vannflate påvirke den videre utviklingen av Sukkerbiten. Etaten mener det er behov for et nytt helhetlig grep for Sukkerbiten der bruk av landsiden og sjøområdene ses i sammenheng.

– Plassering av et flytende sjøbad på Sukkerbitens sydside, samt en videreutvikling av eksisterende båtutleie mellom Søndre og Nordre Nylandskai, legger begrensninger på hvor store skip/båter som kan legge til kaiene og vil redusere antall løpemeter kai til disposisjon for Oslo Havn KF.