Orkla ga opp

Orkla har gitt opp og nøyer seg med 16 etasjer for det nye hovedkontoret på Skøyen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Orkla ønsket i sin tid å bygge et høyhus på hele 21 etasjer for sitt nye hovedkontor i Drammensveien 149, rett ved Skøyen stasjon. Dette håpet hadde de senest i juni i fjor,  til tross for at Plan- og bygningsetaten høsten 2014 sa blankt nei til et slikt forslag. 

Etaten utarbeidet så sitt eget forslag på 16 etasjer som de politiske myndighetene skal ta stilling til. Nå har byrådet behandlet saken og kommet med sin innstilling, og her skriver de at Orkla har trukket sitt opprinnelige alternativ 1 og fremmer alternativ 2. Dette er altså forslaget som opprinnelig ble utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

24 000 m2 totaltDet betyr kontorarealer på 18 790 kvadratmeter BRA og med publikumsrettede funksjoner som forretning, bevertning, offentlig og privat tjenesteyting i første etasje (se illustrasjon). Det blir også elleve boliger i på til sammen 1305 kvadratmeter BRA i et eget bygg på 7 etasjer, som blir liggende delvis skjermet i den nordvestre delen av planområdet, tilbaketrukket inn mot Sofienlund.

Den totale utnyttelsen i planforslaget som Orkla må akseptere, er på 21 000 kvadratmeter BRA over bakken og 3065 kvadratmeter under bakken til parkering og tekniske funksjoner (se skisse). I dette alternativet blir næringsbebyggelsen til 5-16 etasjer.

All tidligere bebyggelse på tomten er revet. Ny bebyggelse plasseres hovedsakelig ut mot Drammensveien og Askekroken. Det høyeste volumet blir i øst mot Askekroken, en vei som går i vinkel på nordsiden av Drammensveien og ned mot denne veien. Bebyggelsen trappes ned fra 16 etasjer mot Askekroken i øst til 5 etasjer mot Sofienlund i vest.

EnigByrådet skriver i sin innstilling at det er enig med Plan- og bygningsetaten i at det må legges vekt på potensialet til denne sentrale eiendommen. Den er svar på målet om en fremtidsrettet knutepunktutvikling i Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030.

Bygging av Fornebubanen med ny stasjon på Skøyen, er ifølge byrådet et svært viktig premiss for at Skøyen-området skal utbygges med en betydelig høyere tomteutnyttelse enn det kommunedelplanen fra 1994 tilsier. Byrådet ser imidlertid naboenes bekymringer knyttet til prosjektets størrelse.

Reduserer utslippMen, å konsentrere arbeidsplasser, boliger og næring nært kollektivknutepunkter, reduserer personbiltrafikken og dermed klimautslippene. På bakgrunn av dette er byrådet svært positiv til at «planforslaget legger opp til en transformasjon av dagens parkeringsplass til bebyggelse med høy utnyttelse og tetthet».

NE nyheter skrev for halvannen uke siden at Orkla må ut med 37 millioner kroner i kontantbidrag for å dekke opp rekkefølgekravene for Drammensveien 149. Dette er en avtale som er inngått med Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Powered by Labrador CMS