Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) mener Myntgata 2-kvartalet er best egnet til VGS i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for kultur- og kunstvirksomhet.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) mener Myntgata 2-kvartalet er best egnet til VGS i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for kultur- og kunstvirksomhet.

Her er EBYs anbefalinger for Myntgata

EBY anbefaler VGS i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for kultur- og kunstvirksomhet i Myntgata 2-kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) fikk i juni 2017 i oppdrag av byrådsavdeling for byutvikling (BYU) å etablere og lede en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2-kvartalet. Der de også skulle sikre areal til nødvendige kommunale behov på eiendommen og bidra til ønsket byutvikling og økt byliv i Kvadraturen. Gruppen ble bedt om å se på sambruk og samlokalisering og skole skulle vurderes særskilt opp mot andre formål. Andre formål og forslag til fremtidig bruk fra ulike private og lokale interessenter skulle også vurderes.

Ønsker utleieboliger

På bakgrunn av den behovskartleggingen og de utredninger som er foretatt, anbefaler EBY hovedkonsept for utvikling med VGS i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for kultur- og kunstvirksomhet. I rapporten skriver de: «Sett opp mot kommunale arealbehov er det VGS som best nyttiggjør seg vesentlige deler av kvartalet – cirka 2/3. Arealene i en VGS vil også i stor grad kunne sambrukes med andre kommunale formål og private formål. Det anbefales ikke bygging av ordinære kommunale utleieboliger eller omsorgsboliger i Myntgata 2-kvartalet. Det bør likevel være kommunens ambisjon å få bygget et visst antall utleieboliger i kvartalet for eksempel til ungdom/elever, kunstnere, lærere eller andre med tilknytning til kvartalet. Kvartalet kan være egnet for utprøving av nye boformer/boligkonsepter.» De påpeker at dette ikke er familieboliger og at det ikke er mulig å oppnå en boligandel på 50 prosent.

Private formål

EBY mener konseptet er godt egnet for å samvirke med og støtte opp under private formål gjennom arealer til konferanser, restauranter, utstillinger, messer, hotell, gründervirksomhet mv. Videre påpeker de at konseptet legger til rette for å etablere privat virksomhet i kvartalet som kan samarbeide med skolen og/eller bidra til å øke kvartalets attraktivitet, økt byliv med mer.

Powered by Labrador CMS