Bolig:

SPEKTAKULÆRT: Møller Eiendom har en ambisjon om at dette prosjektet skal sette Ensjø på kartet.

Tilbakeblikk 2020: De største nye boligprosjektene i Oslo

I 2020 ble det tatt initiativ til 14 prosjekter i Oslo med 100 eller flere boliger.

Publisert

Januar: Vil utvide Linderud senter

Citycon ønsker å utvikle og oppgradere Linderud senter til et mer moderne og fremtidsrettet bydelssenter. 15.800 kvadratmeter av den foreslåtte utvidelsen er boliger. Senteret åpnes opp mot omgivelsene ved at en større andel av fasadene henvender seg til gatene, byrommene på bakkenivå. Det gir gode muligheter for uteservering og markedsboder på torg og gateplan. En stor andel av ny bebyggelse vil ha aktive førsteetasjer. Inne i senteret skal kulturtilbud som bibliotek fungere som ikke-kommersielt tilbud og møteplass.

Februar: 460 boliger på Ensjø

Axer, Skanska Eiendomsutvikling og flere andre grunneiere på Ensjø har gått sammen om å regulere et planområde på 15,4 dekar. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) skisseres det 460 boliger og 3.420 kvadratmeter næringsarealer. Nils Brenna, prosjektutviklingssjef Østland i Axer, uttalte til Estate Nyheter at dette er

460 boliger Ensjø. Ill: Stein Halvorsen Arkitekter

«er et gryende og forberedende samarbeid, der vi ser på muligheten for å gå sammen om reguleringen. Dette er det eneste store området igjen på Ensjø, og vi tror vi vil oppnå det beste resultatet ved å regulere eiendommene under ett».

Februar: Flere hundre boliger på Haugerud

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ser på planområdet som en viktig arealreserve for å dekke behovet for boliger og kommunale formål i Oslo. – Utviklingen i planområdet vil være med på å gi området ved T-banestasjonen et løft, skrev Eiendoms- og byfornyelsesetaten i bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Haugerudsenteret 7 med flere adresser. Det legges opp til bymessig bebyggelse med høy arealutnyttelse. Planområdet har i dag bebyggelse som inneholder kommunale boliger, lokalsenter med boliger (Haugerud senter), ungdomsskole, barneskole, Haugerudhallen, tre barnehager og Haugerud kirke.

April: Tvenge, Bonum og Brødrene Jensen

245 boliger på Økern. Ill: Lund+Slaatto Arkitekter

I august i 2019 skrev Estate Nyheter at Torstein Tvenge-selskapet Fram Eiendomsinvest AS og Bonum AS hadde inngått et samarbeid om kvartalsutvikling på Økern i Oslo. I februar 2020 ble det bestilt oppstartsmøte hos PBE for prosjektet, som omfatter eiendommene Økern Torgvei 1 og Økernveien 148-150. I henvendelsen til PBE skisseres et bruksareal på 19.100 kvadratmeter, tilsvarende 245 boliger, samt 2.482 kvadratmeter næring. Fram Eiendomsinvest er 50 prosent eier i prosjektet, mens Bonum Invest AS i den andre halvdelen har fått med seg Brødrene Jensen AS, Caka AS (Carl Christian Kaas), IBEX Eiendom AS (Dukat Eiendom, Philip Mørch m. fam) og Orlando Holding AS (Stefan Moltke-Hansen Yan m. fam).

April: 250 boliger på Etterstad

Sporveien ønsker å oppføre 250 boliger samt et kontorbygg på 17 etasjer mellom Bryn og Helsfyr i Oslo øst. Prosjektet har til hensikt å oppgradere Sporveiens driftsbase ved å etablere denne som en klimatisert base, samtidig med at området rundt og over basen utbygges med boliger og næring. På den måten integreres området i ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, samtidig med at byens behov for areal til teknisk infrastruktur sikres. Planområdet har nærhet til kollektivknutepunkt og allerede etablerte boligområder, friområder og Svartdalsparken med mange kvaliteter.

April: 240 boliger på Røa

JM Norge ønsker å transformere et 15,2 dekar stort planområde på Røa i Oslo vest. «Hensikten med prosjektet er å transformere tomten fra næring til boliger i tråd med Oslo kommunes føringer i området. Målet er å få til et godt boligprosjekt med romslige uteareal og en god tilpasning til omkringliggende bebyggelse» skrev JM Norge i henvendelsen til PBE. I dag er tomten bebygd med kontor og industrilokaler men med utflytende asfaltareal rundt. Eksisterende bebyggelse foreslås revet. JM Norge skisserer et nytt bruksareal på 24.000 kvadratmeter, tilsvarende 240 boliger.

April: 520 boliger på Nordstrand

I april 2019 skrev Estate Nyheter at Nobil Eiendom, hvor hotellarving Jan Erik Rivelsrud er hovedaksjonær, hadde kjøpt 132 dekar på Nordstrand for å bygge boliger. I april ble det bestilt oppstartsmøte for planområdet, som oppgis å være 107,6 dekar. «Området har i dag 153 boenheter, men vil kunne utvikles med til sammen 520 nye boliger med stor vekt på familieleiligheter. Det tas sikte på å etablere forretninger og annen service som også vil betjene tilliggende boligområder» ble det påpekt i henvendelsen til PBE.

Mai: 170 boliger på Ullern

Backe Prosjekt og Asker og Bærum Boligbyggelag går sammen om prosjekt ved foten av Ullernåsen. Tomten ligger i en bratt øst-/sørøstvendt skråning med blandet vegetasjon. Det bratte terrenget gir fin utsikt mot Oslofjorden. Området ligger nært friområde i Mærradalen med gode turmuligheter til marka og lokale stinett. På en del av det 9,6 dekar store planområdet er det dag to rekkehus á tre enheter. Etter planen skal disse rives for å gjøre plass til ny bebyggelse, som totalt har et bruksareal på 17.500 kvadratmeter. Dette tilsvarer 170 boenheter.

Juni: Oslos glemte indrefilet

Vækerø. Foto: Tore Årdal

Eierne av det gigantiske området mellom Skøyen og Lysaker har ventet lenge på å få bygge ut. Nå vil de sette i gang reguleringen parallelt med planleggingen av Vækerø T-banestasjon. «Vi har vært tålmodige og ventet på at områdereguleringen for Skøyen skulle bli ferdig, men så opplever vi at dette arbeidet trekker ut. Når Fornebubanen skal være ferdig i 2027, må jo også vi ha muligheten for å utvikle våre eiendommer», uttalte administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til Estate Nyheter. Grunneierlaget består av Løvenskiold Eiendom, Norsk Hydros Pensjonskasse, Vedal, Selmer Eiendom, Eiendomsspar, Backe Eiendom med flere.

Juni: 264 boliger på Ensjø

Møller Eiendom vil integrere en bilhall i prosjektet, som rommer leiligheter og rekkehus samt 2.200 kvadratmeter næring. I tillegg kommer «et magisk gårdsrom» på nesten 5 dekar. Møller Eiendom gjennomførte i 2019 et parallelloppdrag for det 17 dekar store planområdet med adresse Grenseveien 65-67. Der ble det stilt høye krav til konsept og arkitektonisk utforming, og det var Code Arkitektur som gikk av med seieren. I tillegg til leiligheter skal Møller Eiendom tilby «spennende town-house boliger».

Juni: 100 boliger på Ensjø

Profier og Kolberg Motors har gått sammen om bygge 100 leiligheter på Ensjø. Gladengveien 8 er beliggende nær T-banestasjonen på Ensjø. Området har i lengre tid vært gjennom en transformasjon fra bilby til boligområde, og nå er det altså Kolberg Motors sin eiendom som står for tur. I henvendelsen til PBE viser Make Arkitekter til et nærliggende ferdigstilt boligprosjekt i regi av OBOS. Arkitektselskapet mener det er «naturlig å sammenligne våre to felt med disse ferdigstilte feltene, da disse reguleringsmessig har mange likheter».

Juni: 1.500 boliger på Grønlikaia

Grønlikaia. Ill: Rodeo Arkitekter

– De som flytter inn i de 1.500 boligene på Grønlikaia, får Havnepromenaden og en ny bystrand som nærmeste nabo, skrev Estate Nyheter i juni. Hav Eiendom hadde da sendt inn planinitiativet for Grønlikaia. Ett av de viktigste plangrepene er å flytte Havnepromenaden fra dagens kaikant helt ut mot fjorden. «Dette nullstiller eksisterende plans privatisering av store deler av sjøkanten, og gir fjorden tilbake til byens befolkning i tråd med Havnepromenaden i øvrige deler av Fjordbyen» skrev fagkyndig Rodeo Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos PBE. I syd er det også tegnet inn en sandstrand.

Juli: 156 boliger i Nydalen

På vegne av Avantor bestilte Cowi oppstartsmøte hos PBE for Gullhaug Torg 1 i Nydalen. Den eksisterende bygningsmassen består av en kontordel, et atrium og en lagerhall oppført tidlig på 1990-tallet. Den norske bokklubben og Kunnskapsforlaget er de største leietakerne i dag. Lagerhallen er konvertert til cageball-baner med en ekstra innskutt etasje. På taket av det tidligere distribusjonslokalet er det parkering. I tillegg holder noen mindre leietakere til der. Ifølge Cowi er bygningsmassen ikke egnet for gjenbruk i sin nåværende form. Planforslaget innebærer derfor en utvikling av eiendommen med nybygg. I henvendelsen til PBE skisseres det 17.500 kvadratmeter BRA på det 6,2 dekar store planområdet. Bygningsmassen skal romme 156 boliger samt 3.800 kvadratmeter utadrettet virksomhet i første etasje.

Oktober: 170 boliger ved Gardeleiren

I 2004 kjøpte Höegh Eiendom det tidligere bygget til Forsvarets overkommando (FO) på Huseby, med adresse Sørkedalsveien 148-150. Kjøpet åpnet for omregulering og utvikling av den ubebygde delen av eiendommen til boliger. Det er tidligere utført en omfattende planleggings- og reguleringsprosess, som ble avsluttet i 2018 ved at bystyret vedtok ny reguleringsplan for eiendommen. Denne planen åpnet for utbygging med inntil 22.900 kvadratmeter BRA, hvorav 21.900 kvadratmeter til bolig. Forsvarsbygg hadde imidlertid innsigelser til vedtaket, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet valgte i sin behandling av saken å oppheve bystyrets vedtak, og anmodet partene om å gå i dialog rundt et nytt forslag for utbygging av tomten. I oktober ble det bestilt oppstartsmøte hos PBE for eiendommen. I forslaget skisseres det 170 boliger nye boliger.

Powered by Labrador CMS