Utvikling:

MODERNISERES: Bygningen skal moderniseres for nye leietakere, og i stor grad tilbakeføres til opprinnelig utførelse.

Nordea Liv skal oppgradere ved Oslo rådhus

I tillegg til rehabilitering av bygget skal Rådhuspassasjen knyttes til byveven med en tydelig identitet, slik at den blir en destinasjon for byens beboere.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Nordea Liv Eiendom har Mad Arkitekter sendt søknad om rammetillatelse for Fridtjof Nansens plass 2 og 2B samt Olav Vs gate 6. Søknaden omfatter oppføring av påbygg, riving, samt ombygging og rehabilitering av kontor- og næringsbygg, med tilhørende utearealer.

– Bygningen skal moderniseres for nye leietakere, og i stor grad tilbakeføres til opprinnelig utførelse, samt endringer i tråd med denne utførelsen, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Rådhuspassasjen

Bygget er kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste. Det har vært avholdt flere møter og befaringer med Byantikvaren underveis i prosessen frem mot innsendelse av rammesøknad.

Tiltaket gjelder et eksisterende bygg fra 1930, tegnet av Arnstein Arneberg. Bygget ble oppført i forbindelse med etableringen av Rådhuset og tilhørende plasser. Bygget er endret og tilbygget siden det opprinnelig ble oppført. Det har fått nye etasjer mot Olav Vs gate, opp til 10. etasje.

Inne i gårdsrommet har bygget fått 8 fornyede etasjer. Fra bygget var nytt har det i første etasje foregått utadrettet virksomhet med butikker, frisører, kafé, restaurant osv. I etasjene over har det vært kontorer.

– Gårdeier planlegger å rehabilitere og oppgradere alle etasjer. Eksisterende bruk skal i all hovedsak videreføres, og de flere av arbeidene er ikke søknadspliktige, fremgår det av redegjørelsen.

Oppgraderingene gjøres «for å imøtekommende gjeldende krav i bestemmelser, samt forventninger fra leietakere i markedet».

– Bygget bærer preg av flere ulike endringer og tillegg over tid. Et ledende prinsipp for tiltaket er tilbakeføring, eller endringer i tråd med detaljene som preget tiden da bygget ble oppført. Material- og fargepalett utføres i den samme ånden. Tiltakshaver har høye ambisjoner om bærekraft og miljøvennlige valg, med synlig beplantning. Tiltakshaver har ambisjoner om BREEAM Excellent-sertifisering, heter det i henvendelsen til PBE.

Indre gårdsrom skal innglasses og klimatiseres. Dette inkluderer nytt glasstak med en glassvegg mot eiendomsgrensen i sør. Personalkantine med spiseplasser vil plasseres i gårdsrommet. Kjøkken til kantine plasseres midt i samme etasje.

Eksisterende teknisk 8. etasje rives og erstattes med ny kontoretasje med litt mindre omfang. En ny 9. kontoretasje etableres på halvparten av taket til denne kontoretasjen. Det etableres takterrasser for leietakerne i 8. og 9. etasje ut på tak, samt grønne tak på tak over 9 samt 7. etasje. Dette kommer i tillegg til de eksisterende terrassene mot Olav Vs gate.

Videre rives eksisterende dekker for gulv i flere etasjer, slik at de i sin helhet blir planfrie.

Kjeller deles generelt opp i to deler, hvor leietakere i kontoretasjene får adgang til garderober, trim- og badstufasiliteter, samt sykkelparkering. Det legges videre til rette for garderober dedikert til serveringspersonell i bygget. Avfallshåndtering får ny lokalisering.

Nordea Liv ønsker også «å sterkere knytte passasjen gjennom bygget, til byveven med en tydelig identitet».

– Det er et sterkt ønske om å etablere passasjen som en destinasjon i byen. Passasjen skal fremstå som en inviterende del for byens beboere og besøkende, samt en del av byens tilbud på bakkeplan. Det skal være et sterkt innslag av grønne elementer, med planter og vann som tiltak. Dette grepet er ikke ferdig prosjektert, og vil redegjøres for i forbindelse med relevant IG, skiver Mad Arkitekter.

Powered by Labrador CMS