UTEAREALER: Landing Sør AS vil tilrettelegge for utvikling av gode boliger, skape utearealer der det i dag er parkeringshus.
UTEAREALER: Landing Sør AS vil tilrettelegge for utvikling av gode boliger, skape utearealer der det i dag er parkeringshus.

Har planer om 54 boliger på Hovseter

Planprosessen har pågått siden 2016, men nå ser det ut til at saken kan få en løsning.

Publisert

Landing Sør AS foreslår å omregulere Landingsveien 14 på Hovseter i Oslo til boliger, kjøre- og gangvei. Det foreslås 3 boligbygg i 7, 5 og 3 etasjer. Det legges til rette for cirka 54 boliger på det 5,5 dekar store planområdet.

Forslagsstiller fremmer to alternativer til offentlig ettersyn, der forskjellene er høyder på bygget i nord. Alternativ 1b rommer 51 boliger.

– Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av gode boliger, skape utearealer der det i dag er parkeringshus, samt ivareta parkeringsbehov for eiendommen og borettslag i nærområdet. Samtidig har det vært fokus på at planforslaget skal ivareta eksisterende bokvaliteter for dagens beboere omkring, skriver fagkyndig NSW Arkitektur i planforslaget, som skal legges ut til offentlig ettersyn

Det er tidligere innsendt to planforslag for samme eiendom, men disse ble ikke anbefalt av Plan- og bygningsetaten (PBE), blant annet som følge av høy utnyttelse og redusert bokvalitet for eksisterende beboere. Dette hadde sammenheng med foreslått bebyggelsesstruktur.

PBE anbefaler nå alternativ 1b, med visse forbehold.

– Valgt bebyggelsesstruktur og byggehøyde bidrar til å ivareta både siktakser og fungerer som en «megler» i området. Alternativ 1b ivaretar funksjonen som overgangsbebyggelse på en bedre måte enn alternativ 1a pga. lavere byggehøyde, skriver PBE i planforslaget.

Etaten synes forslag 1b bidrar til et åpent og tidsmessig arkitektonisk uttrykk, «men vi mener at store vindusflater kan sikres samt sammenhengende materialbruk og fargevalør for å unngå sokkelvirkning på underetasjen».

– PBE mener at vegetasjon i form av busker og trær mellom bebyggelsen og gangvegen, må sikres i bestemmelsene for å redusere synligheten av sokkelen. Barnehagens uteareal blir mindre skyggelagt om formiddagen i alternativ 1b enn i alternativ 1a.

Ifølge Purehelp eies Landing Sør AS av Castello Holding AS og Kvk Holding AS.

Powered by Labrador CMS