Utvikling:

30.000 KVM: Brødrene Jensen vil tilrettelegge for 30.000 kvm med kontor og publikumsrettede tilbud.
30.000 KVM: Brødrene Jensen vil tilrettelegge for 30.000 kvm med kontor og publikumsrettede tilbud.

PBE om plan på Ensjø: «Høyder og bebyggelse må tilpasses nærområdet»

Brødrene Jensen har gått bort fra boliger i Ensjøveien 16-22, men Plan- og bygningsetaten er heller ikke fornøyd med utgangspunktet for kontorbebyggelse og utadrettede tilbud.

Publisert

I juli i fjor skrev Estate Nyheter at Brødrene Jensen AS var kommet til et punkt der de måtte ta en fot i bakken, og vurdere om videre utvikling av Ensjøveien 16-22 måtte legges på is. Etter at planforslaget ble justert etter innspill fra Plan- og bygningsetaten (PBE), var det ikke mulig å regne boligprosjektet hjem.

Eksisterende situasjon.
Eksisterende situasjon.

I juni år bestilte Asplan Viak nytt oppstartsmøte hos PBE for eiendommen. Hensikten med prosjektet og planforslaget er å tilrettelegge for en utvikling av eiendommene som åpner for ny og mer hensiktsmessig bruk, bedre utnyttelse og høyere kvalitet. Ambisjonen er å få inn flere publikumsrettede tilbud og næringslokaler som både kan benyttes til produksjon og til kontorer.

- Etter samråd med PBE kan det også undersøkes om området er egnet for boliger eller eventuelt hotellkonsepter med langtidsleie / leilighetshotell, het det i henvendelsen til PBE.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver etaten at de er positive til oppstart av planarbeid. PBE mener imidlertid at høyder og bebyggelse må tilpasses nærområdet i tråd med overordnede føringer.

- Vi mener at det innsendte materiale innehar mange positive kvaliteter som kan være et godt bidrag inn i utviklingen av nye Ensjø, men vi mener at den foreslåtte utnyttelsen er for høy, og at den må reduseres slik at den er i tråd med føringene for planprogrammet på Ensjø. Videre mener vi at det maksimalt kan vurderes 7 etasjer, jfr planprogrammet.

- I arbeidet med høyder og utnyttelse er det viktig å hensynta omgivelsene. Det må gjøres vurderinger for virkninger av sol og skygge og opplevelsen volumene har på omgivelsene rundt, heter det i område- og prosessavklaringen.

PBE støtter at planinitiativet åpner for publikumsrettede tilbud og næringslokaler, som kan benyttes til både produksjon og kontorer, og mener dette kan bidra til en god funksjonsblanding i Ensjøbyen.

For øvrig viser etaten til at forslagsstiller i bestilling av oppstartsmøte har stilt spørsmål om mulighet for å utrede høyhus på tomten, jf. arbeidet med ny høyhusstrategi. Ensjø er i forslaget til ny høyhusstrategi utpekt som område der det kan vurderes høyhus. I tråd med planleggingsprogrammet kan det vurderes høyhus i tyngdepunktet på Ensjø, rundt Ensjø T-bane.

- Planområdet er en del av kjerneområdet og ikke tyngdepunktet. Vi mener planleggingsprogrammet legger føringer for planområdet, og at dette ikke er et område der vi kan eller skal vurdere høyhus. Dette følger av hensyn til landskap, siktlinjer, og forutsigbarhet for eksisterende beboere i den videre utviklingen av Ensjø. Vi anbefaler derfor ikke at det åpnes for vurdering av høyhus utenfor tyngdepunktet, og mener at det vil være høy reguleringsrisiko for forslagstiller å utrede et høyhusalternativ her, samt at det ikke er hensiktsmessig bruk av ressurser og tid for både forslagsstiller og PBE, mener etaten.

Powered by Labrador CMS