SAMVIRKE: Selvaag Eiendom ønsker å oppnå «et spennende samvirke mellom eksisterende bygningsmasse og nytt bygningsvolum, og med det legge til rette for økt byliv og flere boliger i Kvadraturen».
SAMVIRKE: Selvaag Eiendom ønsker å oppnå «et spennende samvirke mellom eksisterende bygningsmasse og nytt bygningsvolum, og med det legge til rette for økt byliv og flere boliger i Kvadraturen».

– Betydelig reguleringsrisiko knyttet til bevaringsverdier i kvartalet

Plan- og bygningsetaten mener initiativet til Selvaag Eiendom i Kvadraturen har mange gode kvaliteter, men påpeker at det er en reguleringsrisiko knyttet til verneverdier.

Publisert Sist oppdatert

I desember skrev Estate Nyheter at Oslo Works, på vegne av Selvaag Eiendom, hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Dronningens gate 13 i Oslo. Planområdet består av 13 eiendommer med bebyggelse med røtter tilbake til 1600-tallet som i hovedsak brukes til næringsformål med innslag av forretning, museum, hotell og bolig. 10 av eiendommene er regulert til bevaring, og en av disse, Krigsskolen, er fredet etter kulturminneloven.

Selvaag Eiendom ønsker å oppnå et spennende samvirke mellom eksisterende bygningsmasse og nytt bygningsvolum, og med det legge til rette for økt byliv og flere boliger i Kvadraturen. I planinitiativet ble det skissert 40 nye boliger, i tillegg til at prosjektet kan bidra til utviklingen av Kvadraturen.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver PBE at initiativet «har mange gode kvaliteter i tråd med overordnede ønsker for utvikling av Kvadraturen». Etaten presiserer samtidig at det er en reguleringsrisiko knyttet til verneverdier i kvartalet.

– Vår tilnærming til planinitiativet har i stor grad vært å vurdere det innsendte materialet opp mot kommuneplanens føringer, men også opp mot det overordnende ønsket, og derfor premisset, om å tilrettelegge for flere boliger og økt byliv i Kvadraturen, skriver PBE.

– Planinitiativet synes for oss å balansere bevaring, gjenbruk og nybygging i Dronningens gate 13 på en god måte, og vi mener planinitiativet, med de angitte anbefalingene og oppfordringene i etatens vurderingskapittel, viser potensial for å ivareta de definerte målene i vitaliseringsprogrammet, og dermed bidra til økt byliv i Kvadraturen.

Etaten presiserer også at de anser det som svært positivt at det fremmes et planforslag med boligformål, og forutsatt at gode boligkvaliteter sikres i planforslaget, ønsker de en slik plan forelagt bystyret.

Planinitiativet er likevel vurdert å være i strid med høydebestemmelsene i kommuneplanen og å kunne gi negative virkninger for kulturminneverdiene i kvartalet. – De utløser etter vår vurdering derfor krav til reguleringsplan og krav om konsekvensutredning. Planinitiativets konsekvenser for bebyggelse med formell vernestatus innenfor kvartalet må avklares i det videre planarbeidet, og det presiseres at det foreslåtte planinitiativet har en betydelig reguleringsrisiko knyttet til bevaringsverdier i kvartalet, påpeker PBE.