Nye byggeregler fra og med i dag

Publisert Sist oppdatert

Det gjøres endringer både i materielle regler og i saksbehandlingsregler. Målet med innføringen av endringene er å forenkle byggesaksprosessen. 

Endringer i reglene for nabovarsling

Ved endringen vil det være tilstrekkelig med elektronisk varsling av naboer og gjenboere. Forutsetningen må være at eierne av eiendommene som skal varsles faktisk benytter elektronisk kommunikasjon.

Videre innføres det en regel om at byggesak kan varsles i forbindelse med planarbeid. Forutsetningen for slik varsling er at det informeres om at det ikke vil komme et eget nabovarsel om byggesaken, og at naboene ut i fra reguleringsplanen kan vurdere konsekvensene av tiltaket. 

Les også: Opphevelse av revidert småhusplan

Varsling i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, vil ha en varighet på fem år, og vil kunne bli svært praktisk i enkelte typer utbygginger.

Flere tiltak unntatt fra søknadsplikt

Allerede i dag er det en god del tiltak som er unntatt fra plan- og bygningslovens hovedregel om søknadsplikt. Etter 1. juli øker antallet og omfanget av tiltakene som kan oppføres uten tillatelse fra kommunen. 

Les også: Slakter nye TEK-forslag

I en artikkel i VG 8. mai 2014 uttalte kommunalminister Jan Tore Sanner at om lag 20 prosent av sakene som behandles av kommunene pr år nå unntas fra søknadsplikt.  Endringen vil dermed lette saksmengden hos kommunene betraktelig.

Mindre frittliggende bygning på inntil 50m²

Etter 1. juli kan en, uten å måtte søke, føre opp en frittliggende bygning på inntil 50 kvadratmeter.  Bygget kan ikke brukes til beboelse og det kan ikke ha kjeller. Videre er det en høydebegrensning på fire meter mønehøyde og tre meter gesimshøyde. 

Bygningen kan imidlertid føres opp så nærme som en meter fra eiendomsgrensen, og det gis således et unntak for disse byggene fra lovens hovedregel om minsteavstand til eiendomsgrense på fire meter.

Les også: – Boligmarkedet i Norge fungerer ikke

Les også: Fremdeles harde fronter

Mindre tilbygg på inntil 15m²

Endringen innebærer også at det kan bygges tilbygg til eksisterende bygg på inntil 15m kvadratmeter uten å måtte søke.  Heller ikke dette tilbygget kan benyttes til beboelse, og eksempler på tilbygg som faller inn under unntaket er balkong, terrasse, bod og overbygget inngangsparti.

Les også: Her er fire av ti kjøpt for utleie

Les også: Pokersjanse kan gi storgevinst

Støttemur og levegg

Etter gjeldende regelverk kan man bygge støttemur i en meters høyde to meter fra eiendomsgrense, Endringen innebærer at støttemur på en meter kan føres opp inntil en meter fra eiendomsgrensen.

Også levegger med lengde med høyde på 1,8m i opptil 10 meters lengde kan føres opp en meter fra eiendomsgrensen, mens hvis man nøyer seg med en levegg på fem meter kan denne ligge i eiendomsgrensen.

Les også: – Bygg høyere og tettere

Les også: Bolig knuser næringseiendom

Før tiltaket settes i gang

Det er tiltakshavers ansvar å påse at tiltaket oppføres i tråd med lov og forskrift. Dette innebærer at det må gjøres noen undersøkelser før byggingen kan starte.

Dersom det er usikkerhet rundt eiendomsgrensen bør denne påvises før et tiltak plasseres i eller i nærhet av grensen. Et tiltak som plasseres nærmere eiendomsgrensen enn hva som er tillatt kan fort forårsake konflikt.

Les også: Ja til mindre leiligheter

Les også: Vurderer nye regler for eiendoms-AS

Sjekk reguleringen 

Unntakene fra søknadsplikt gjelder kun dersom tiltaket er i tråd med reguleringen som gjelder for eiendommen. Før tiltaket settes i gang må tiltakshaver undersøke hvilken regulering som gjelder for eiendommen, og sette seg inn i bestemmelsene her. 

Dersom tiltaket er i strid med reguleringsplanen kan det ikke føres opp uten forutgående søknad. For eksempel vil en byggegrense på eiendommen kunne hindre oppføring av frittliggende bygning en meter fra eiendomsgrense.

Les også: 2-0 til grunneierne

Les også: Mens vi venter på dokumentavgiftsfritaket

Unntaket gjelder ikke i 100-metersonen

Mange har kanskje tenkt å benytte seg av unntaket fra søknadsplikt ved å føre opp mindre tiltak på fritidseiendommer nær sjøen. Her gjelder imidlertid fortsatt byggeforbudet i 100-metersonen mot sjø, og alle tiltak her er fortsatt søknadspliktige.

Behov for varsling?

Plan- og bygningsloven stiller ikke krav om nabovarsling for tiltak unntatt søknadsplikt. For de mindre frittliggende bygningene og tilbyggene skal kommunen imidlertid underrettes om plasseringen etter at bygget er oppført.

Les også: Eiendomsdager fylles opp

Ved oppføring av tiltak som kan medføre ulempe for naboeiendom er det egne varslingsregler i naboloven. Vi vil uansett anbefale at den som vil føre opp et byggverk nær eiendomsgrense informerer nabo om dette i forkant for å unngå uenigheter og overraskelser.

Terese Sørli og Caroline Waller er advokater i advokatfirmaet Haavind

 

Powered by Labrador CMS